тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ №6/93-1 від 2016-12-23 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ТОРЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА
Р  Е  Ш  Е  Н  Н Я

2016-12-23
м. Торецьк
№6/93-1

Про міський бюджет на 2017 рік

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України (зі змінами і доповненнями), Податковим  кодексом України (зі змінами і доповненнями), статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2017 рік:

1.1. Доходи міського бюджету в сумі 367181,3 тис.грн., у тому числі  доходи загального фонду в сумі 361456,2 тис. грн., доходи  спеціального фонду в сумі 5725,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 215,0 тис. грн. ( додаток 1 ).

1.2. Загальний обсяг видатків міського  бюджету в сумі 367181,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету в сумі 361456,2 тис. грн. та видатки спеціального фонду бюджету в сумі 5725,1  тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 215,0 тис. грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік по загальному фонду – 361456,2 тис.грн. та спеціальному фонду – 5725,1 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2017 рік згідно з додатком 3.

5. Затвердити на 2017 рік перелік програм, які фінансуватимуться по відповідних розділах  Програми економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік, а також окремих міських програм, затверджених рішенням міської ради (додаток 4).

6. Визначити, що в 2017 році:

6.1. До доходів загального фонду міського бюджету зараховуються податки і збори, перелік яких визначений статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6.2. Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

6.3. До доходів бюджету розвитку міського бюджету зараховуються податки і збори (обов’язкові платежі), визначені частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

6.4. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету, по яких в 2016 році не проведені розрахунки  за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету і підлягають виконанню в 2017 році.

6.5. Не вважається заборгованістю, визначеною статтею 85 Бюджетного Кодексу України, заборгованість місцевого бюджету за захищеними видатками:

термін оплати якої протягом року на будь-яку дату не настав;

по яких у 2017 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів.

7. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 30,0 тис.грн.

Використання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від  29.03.2002  № 415 (зі змінами) і на підставі Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 21.12.2007  № 5/16-5 (зі змінами). 

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх  економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

оплата енергосервісу;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

9. Надати право виконавчому комітету міської ради:

9.1. Вносити зміни в перелік  напрямів  використання  коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) (окрім заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої і соціальної структури) з подальшим затвердженням міською радою.

9.2. Здійснювати в міжсесійний період, за узгодженням з постійною комісією з планування, бюджету і фінансів, з подальшим затвердженням міською радою, перерозподіл асигнувань між загальним та спеціальним фондами бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень  із зміною обсягу профіциту загального фонду міського бюджету та дефіциту  спеціального фонду міського бюджету  за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку), в тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов’язань за 2016 рік, взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України в Донецькій області станом на 01 січня 2017 року.

10. Надати право міському голові видавати в міжсесійний період розпорядження з подальшим їх затвердженням рішеннями міської ради:

10.1. Про  перерозподіл  асигнувань  між:

– напрямами видатків по  функціональній та економічній ознаках на підставі звернень головних розпорядників коштів;

– головними розпорядниками бюджетних коштів в межах затверджених обсягів витрат;

– заходами та розділами Програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік, іншими міськими програмами і заходами, затвердженими міською радою, в межах фінансового  ресурсу, передбаченого  в  міському  бюджеті на їх  виконання;

– міським бюджетом і бюджетами нижчого рівня.

10.2. Про розподіл і перерозподіл коштів субвенції з державного та обласного бюджетів по кодах функціональної і економічної класифікації з урахуванням необхідності розподілу коштів бюджетам нижчого рівня, а також на проведення програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій і допомоги населенню на підставі документів, які підтверджують вищевказані видатки,  згідно реєстрів Департаменту  фінансів Донецької обласної державної адміністрації.

10.3.  Про  облік   у складі  міського  бюджету, а також  визначення  порядку  напряму подальшого  використання коштів  трансфертів:

– з державного  і  обласного  бюджетів, що виділяються місту  на підставі  законодавчих  і  нормативних  актів;

– міських і селищних  бюджетів на  виконання  спільних  заходів.

11. Департаменту фінансів Торецької міської ради  (Чуєва):

11.1. Надати право на отримання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду бюджету в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.2. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсній основі розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

11.3. В процесі виконання міського бюджету здійснювати на підставі обґрунтованих звернень головних розпорядників коштів міського бюджету перерозподіл витрат  в розрізі економічної класифікації  в межах загального обсягу затверджених їм бюджетних асигнувань  по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

11.4. Відображати зміни в розписі міського бюджету у випадках внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень в бюджетну класифікацію в частині назв і кодів класифікації доходів, тимчасової класифікації витрат і кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

12.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної  бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених в додатку 2 до цього рішення.

12.3. Брати зобов’язання по спеціальному фонду  бюджету  в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

13. Міська рада в процесі виконання бюджету має право вносити зміни до бюджетних призначень, визначених цим рішенням, відповідно до чинного законодавства.

14. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Рішення набуває чинності з 1 січня 2017 року і діє до 31 грудня 2017 року.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету і фінансів (Рибак) та першого заступника міського голови Руденка Я.Д.

Секретар міської ради                                                                                         Ю.М.Євсіков