Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

2016-04-20
м. Торецьк
№113

Про створення міської евакуаційної комісії

З метою своєчасного й ефективного планування, підготовки, організації та проведення заходів з евакуації, відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.03.2016 № 204, керуючись статтею 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

Створити міську евакуаційну комісію.

Затвердити склад та Положення про міську евакуаційну комісію.

Рекомендувати міській раді м. Артемове, Новгородській селищній раді, Кіровській селищній раді, Щербинівській селищній раді, керівникам підприємств, організацій, установ, незалежно від форми власності створити евакуаційні комісії та привести документи з питань евакуації у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

Координацію за ходом виконання рішення покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Королех), контроль на першого заступника міського голови Старущенко В.Г.

Міський голова              В.М. Сліпцов

 

Затверджено Рішення виконкому

20.04.2016 № 113

ПОЛОЖЕННЯ про міську евакуаційну комісію

Міська евакуаційна комісія (далі – Комісія) створюється з метою планування, організації та проведення евакуаційних заходів при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у відповідності до Кодексу Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, постанови КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Комісія підпорядковується міському голові – начальнику цивільного захисту міста Торецька.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженням міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

Комісія здійснює планування евакуації, організацію підготовки населення до евакуаційних заходів, підготовку підпорядкованих евакуаційних органів до виконання завдань, контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень, визначення станцій, для посадки (висадки) населення, визначення маршрутів руху населення пішки, практичне проведення евакуації,

також контроль за розміщенням і життєзабезпеченням евакуйованого населення.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконкому. Роботою Комісії керує її голова-перший заступник міського голови, а у разі його відсутності, заступник голови комісії.

Голова Комісії відповідає за планування, організацію, проведення евакуації, приймання і розміщення населення. Він розробляє функціональні обов’язки членів Комісії.

Голова Комісії має право:

Залучати для проведення евакуації населення при виникненні надзвичайної ситуації будь-які транспортні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства.

Приймати рішення у межах повноважень Комісії з питань організації евакуаційних заходів.

Делегувати на період проведення евакуації населення свої повноваження

заступнику.

5. З метою виконання покладених завдань в Комісії можуть утворюватись робочі

групи.

У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації у складі Комісії створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

7.1. У режимі повсякденної діяльності:

7.1.1. Розробляє План евакуації населення міста.

Планування евакуації проводиться для населення, яке проживає у зонах можливого хімічного забруднення, районах виникнення стихійного лиха (зсувів, паводків, підтоплень та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками), великих аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей), в зонах збройних конфліктів.

Плані евакуації міста Торецька зазначаються:

висновки з оцінки обстановки у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порядок оповіщення населення про початок евакуації;

кількість населення, яке підлягає евакуації, за віковими категоріями;

терміни проведення евакуації;

склад евакуаційних органів і терміни приведення їх у готовність;

кількість населення, яке вивозиться різними видами транспортних засобів окремо і виводиться пішки;

розподілення об’єктів за збірними евакуаційними пунктами, пунктами посадки, районами (пунктами) розміщення та евакуаційними напрямками;

маршрути евакуації;

райони (пункти) розміщення евакуйованого населення;

пункти посадки на транспортні засоби, пункти висадки у безпечному районі, порядок доставки населення з пунктів висадки до районів (пунктів) розміщення; -заходи щодо організації приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення евакуйованого населення у безпечному районі;

порядок організації управління і зв’язку.

На карті (схемі) позначаються:

райони (пункти) розміщення евакуаційних органів, вихідні пункти та пункти посадки (висадки);

схема оповіщення, організації зв’язку і управління;

розміщення евакуйованого населення по об’єктах у безпечному районі.

План евакуації населення міста Торецька підписується головою Комісії та затверджується міським головою. Уточнюється щорічно станом на 1 січня.

Організовує та підтримує взаємодію з органами виконавчої влади, самоорганізації населення, об’єктовими евакуаційними комісіями, з питань розроблення та виконання евакуаційних заходів.

Здійснює методичне керівництво і контроль за роботою об’єктових евакуаційних комісій та за їх підготовкою до проведення евакуаційних заходів.

Приймає участь у комплексних і командно-штабних навчаннях цивільного захисту з метою практичного відпрацювання питань проведення евакозаходів.

Здійснює контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень. Визначає місця для посадки (висадки) населення та маршрути руху населення пішки.

7.2. Після отримання розпорядження на проведення евакуації здійснює наступні заходи:

доводить до місцевих органів виконавчої влади, органів самоорганізації населення, об’єктових евакуаційних комісій, розпорядження про початок евакуації і порядок її проведення.

веде контроль за здійсненням оповіщення населення про початок евакуації.

уточнює розподіл обов’язків та завдання начальникам груп щодо підготовки і проведення евакуації.

уточнює план евакуації населення міста Торецька, розрахунки на евакуацію населення і вивезення матеріальних цінностей.

– встановлює та підтримує зв’язок з об’єктовими евакуаційними комісіями, забезпечує координацію, організацію робіт та їх взаємодію.

Контролює відправку оперативних груп в райони, де здійснюється евакуація

населення.

Доповідає міському голові про початок та хід евакуації.

8. Комісія має право:

Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів самоорганізації населення, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, інформацію стосовно проведення евакуаційних заходів.

Отримувати необхідну інформацію від транспортної служби цивільного

захисту, керівництва автопідприємств, які забезпечують евакуаційні заходи міста, з метою накопичення даних про транспорт, що виділяється для евакуації.

8.3. Заслуховувати керівників (представників) місцевих органів виконавчої влади, органів самоорганізації населення, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста з питань, що належать до її компетенції і давати їм відповідні доручення.

9.Організація роботи Комісії:

9.1.Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх її членів і оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, організаціями та установами, розташованими на території міста Торецька, незалежно від форм власності.

Робота Комісії здійснюється відповідно до затвердженого головою Комісії плану роботи на рік, у якому визначається перелік заходів та зміст питань для проведення засідань. План роботи Комісії на наступний рік складається відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підписується секретарем Комісії

затверджується головою Комісії.

Контроль за станом підготовки матеріалів до засідання Комісії, в тому числі за якістю і термінами їх підготовки, здійснює секретар Комісії. Керівники підприємств, організацій, місцевих органів виконавчої влади, органів самоорганізації населення, які здійснюють підготовку матеріалів до засідань Комісії, несуть персональну відповідальність за їх своєчасність, зміст та якість.

10. Порядок проведення засідання Комісії:

Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник.

Члени Комісії беруть участь у засіданнях Комісії особисто. До участі у роботі Комісії можуть залучатися у встановленому порядку спеціалісти різного фаху, виходячи з характеру та складності вирішуваних питань (за погодженням з їх керівниками).

Особи, запрошені на засідання Комісії для розгляду окремих питань порядку денного, можуть бути присутні під час розгляду інших питань з дозволу голови Комісії.

Члени Комісії та особи, запрошені для розгляду питань, беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідань Комісії, вносять пропозиції, надають необхідні довідки. Обговорення питання припиняється за пропозицією голови та членів Комісії.

Після засідання Комісії відповідальні за підготовку розглянутих питань, у разі необхідності, доопрацьовують протягом 5 робочих днів проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених і схвалених учасниками засідання Комісії під час обговорення питань порядку денного, погоджують з керівниками

зацікавлених організацій, підприємств, місцевих органів виконавчої влади, членами Комісії, іншими особами і подають їх секретарю Комісії.

10.6. Посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням протокольних рішень Комісії, інформують про виконання (хід виконання) попередніх засідань Комісії на черговому засіданні та надають інформацію секретарю Комісії.

Голова, його заступник та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Керуючий справами виконкому           О.П. Андрусенко

Положення про міську евакуаційну комісію розроблено відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Торецької міської ради.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Торецької міської ради              О.А.Королех