тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ №214р від 2021-08-25 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ТОРЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ТОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2021-08-25
м. Торецьк
№214р

Про затвердження складу та Положення про експертну комісію архівного відділу Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004    (із  змінами), наказу Міністерства юстиції   України від 19.06.2013 № 1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2013 за № 1061/23593 із змінами, керуючись пунктом 4 частини 2 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною другою статті 4, пунктом 41 частини першої статті 4, частиною 3 статті 6, статтею 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

 1. Затвердити склад експертної комісії архівного відділу Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (додається).
 1. Затвердити Положення про експертну комісію архівного відділу Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (додається).
 1. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 13.11.2017 № 257р «Про затвердження складу та положення про експертну комісію архівного відділу військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області».

Керівник Торецької міської

військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                                    Василь ЧИНЧИК                                                                                                           

       

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      розпорядження керівника

                                                                                                      Торецької міської

                                                                                                      військово-цивільної адміністрації

                                                                                                      Бахмутського району

                                                                                                       Донецької області

                                                                                                       від 25.08.2021 № 214р

                                                                              

СКЛАД

експертної комісії архівного відділу Торецької міської

військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

МІРОШНИК Олена                      –                                                                                                       

 

начальник архівного відділу Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (далі – архівний відділ), голова експертної комісії (далі – комісії)

ОЛЕЙНІКОВА Олена                   –                                       

головний спеціаліст архівного відділу,

секретар комісії

Члени комісії:

ВИННИК Олена                            –                                                

в.о. начальника відділу

організаційної роботи, діловодства, контролю та з питань звернень громадян

ГОРБАЧОВА Карина                   –

головний спеціаліст відділу

організаційної роботи, діловодства, контролю та з питань звернень громадян

ГРИГОР’ЄВА Лариса                   –                                        

заступник директора з навчально-виховної

роботи Опорного закладу «Торецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 6» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

ГРИШАНОВА Ніна                      –

начальник відділу бухгалтерського обліку –

головний бухгалтер

ЗАМАЗІЙ Анжела                        –                               

начальник відділу кадрової роботи

                                                

Заступник керівника Торецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                     Олександр АНДРУСЕНКО

                                                              

Склад експертної комісії архівного відділу Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області підготовлений архівним відділом

Начальник архівного відділу Торецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                      Олена МІРОШНИК

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   розпорядження керівника

                                                                                                   Торецької міської

                                                                                                   військово-цивільної адміністрації

                                                                                                   Бахмутського району

                                                                                                   Донецької області

                                                                                                   від 25.08.2021 № 214р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію архівного відділу Торецької міської

військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

 

 

 1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, архівний відділ Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (далі – архівний відділ) утворює експертну комісію (далі – ЕК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) державного архіву Донецької області.
 2. ЕК є постійно діючим органом архівного відділу.
 3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (далі – Торецька міська ВЦА),  та цим Положенням.
 4. До складу ЕК, який затверджується керівником Торецької міської ВЦА за поданням начальника архівного відділу входять фахівці з архівної справи, працівники Торецької міської ВЦА, представник навчального закладу. Головою ЕК є начальник архівного відділу, а секретарем – головний спеціаліст архівного відділу.

Секретар за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних  органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (далі – юридичні особи) і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим  начальником архівного відділу.

 1. Завданнями ЕК архівного відділу є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.
 2. ЕК архівного відділу приймає рішення про:

1) схвалення і подання до ЕПК:

списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

2) схвалення:

            описів справ  з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу та у діяльності яких не утворюються документи НАФ;

інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

 1. ЕК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, має право:

контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

заслуховувати на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ;

запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також інших фахівців, як консультантів та експертів.

 1. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження начальником архівного відділу.

Рішення ЕК є обов’язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

Заступник керівника Торецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                     Олександр АНДРУСЕНКО                                                              

Положення про експертну комісію архівного відділу Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області підготовлено архівним відділом

Начальник архівного відділу Торецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                    Олена МІРОШНИК