тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області
Документ № від 2020-11-23 Статус: Чинний
Документи відсутні

УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2020-11-23
м. Торецьк

Про міський бюджет на 2021 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятим Верховною радою України 05 листопада у першому читанні, враховуючи проєкт розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік»,  керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету в сумі  331 527 303 гривень, у тому числі  доходи загального фонду міського бюджету – 320 207 634 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 11 319 669 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження;

видатки міського бюджету в сумі  331 527 303 гривень, у тому числі  видатки загального фонду міського бюджету – 319 129 232 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 12 398 071 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 078 402 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1 078 402 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 500 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету  у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,07    відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

Використання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від  29.03.2002  № 415 (зі змінами), на підставі Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 04.04.2018             № 191р «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету» (зі змінами).

2. Затвердити на 2021 рік:

1) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього розпорядження;

2) міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами згідно з додатком 4 до цього розпорядження;

3) розподіл витрат  міського бюджету на реалізацію міських програм та заходів, які будуть фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету відповідно до Програми економічного та соціального розвитку міста Торецька на 2021 рік, згідно з додатком 5 до цього розпорядження;

4) перелік об’єктів, видатки на які у 2021  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  спеціального фонду міського бюджету, згідно з додатком 6 до цього розпорядження;

5) напрямки видатків, фінансування яких буде проводитись у 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 7 до цього розпорядження.

 1. Установити, що у загальному фонді  міського бюджету на 2021 рік  до доходів загального фонду міського бюджету належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України.
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.
 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг і енергоносіїв;

поточні трансферти населенню

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 1. Установити, що програмні заходи міського фонду навколишнього природного середовища в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які зараховуються до міського бюджету, затверджуються окремим розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації.
 2. Фінансовому управлінню військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Чуєва):

1) надати право:

на здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах  тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладення договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України;

2) здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадках внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами в межах затверджених асигнувань одного коду програмної класифікації;

3) довести головним розпорядникам коштів міського бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

4) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

5) забезпечити у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» згідно із частиною 2 статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;

 1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

1) забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку у повному обсязі  потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

3) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

4) протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) забезпечити доступність інформації за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

6) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів проводити тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України.

 1. Додатки до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.
 1. Розпорядження діє з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Євсікова Юрія.

Керівник військово-цивільної адміністрації                                            Василь ЧИНЧИК

Додатки

Пояснювальна записка до проєкту міського бюджету на 2021 рік