тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг за 2021 рік

Інформація про стан проведення у 2021 році Торецьким МЦСС внутрішньої оцінки якості наданих соціальних послуг

На виконання пункту 25 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказу директора Торецького міського центру соціальних служб від 18.02.2021 № 16 «Про проведення оцінки якості соціальних послуг у 2021 році» було здійснено заходи з внутрішнього оцінювання якості надання соціальних послуг за 12 місяців 2021 року.

Мета проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг:

– оптимізація діяльності відділу соціальної роботи центру;

– підвищення рівня професійної компетенції працівників відділу соціальної роботи в громаді Торецького міського центру соціальних служб;

– дотримання встановленого та підвищення рівня якості надання соціальних послуг.
Заходи Торецького міського центру соціальних служб зі здійснення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг:

– опитування (анкетування) отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників;

– аналіз інформаційно-методичного забезпечення, кадрових ресурсів та наявності забезпечення Торецького міського центру соціальних служб приміщенням, обладнаннями для надання послуги соціального супроводу;

– спостереження за процесом надання соціальних послуг (протягом 12 місяців 2021 року);

– аналіз звітів по завершенню надання послуги соціального супроводу сімей/осіб;

– аналіз анкет отримувачів послуги соціального супроводу  протягом 12 місяців 2021 року;

– аналіз анкетування-самооцінки працівників Торецького міського центру соціальних служб;

– супервізійні робочі наради, методичні навчання з фахівцями із соціальної роботи Торецького міського центру соціальних служб (протягом 12 місяців 2021 року);

– вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.
Відповідно до заходів, які було проведено під час оцінювання, при Торецькому міському центрі соціальних служб створені необхідні умови для забезпечення надання соціальних послуг населенню.

В ході оцінювання встановлено, що у 2021 році під соціальним супроводом центру перебувало 49 сімей. Завершено соціальний супровід за звітний період у 26 сім’ях з мінімізацією складних життєвих обставин, 1 сім’ю знято соціального супроводу з негативним результатом, у зв’язку з тим, що мати не хотіла виконувати умови договору та план соціального супроводу, з 22 сім’ями роботу продовжено. Здебільшого, під соціальним супроводом перебували сім’ї, де є ризик соціального сирітства, зі складними сімейними стосунками, в яких діти постраждали від домашнього насильства, одинокі матері. Середня тривалість перебування під соціальним супроводом становить 6 місяців.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, застосовувалися показники якості соціальної послуги такі, як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід – 100%.

Згідно договорів про соціальний супровід в кожній сім’ї було визначено права та обов’язки кожного члена сім’ї відповідно до його стану та реальних можливостей.

Якісно проведені оцінки потреб сім’ї/особи, де чітко було виділено індивідуальні потреби, фіксувалися в планах соціального супроводу зрозумілою для отримувача послуги мовою.

Згідно проведення опитування, в тому числі і телефонного, 99% опитаних задоволені послугою соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що відображається в покращенні фізичного, психологічного, соціального стану, задоволенню потреб, забезпечення прав.

Своєчасність – 100%.

Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм послуги соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюється центром соціальних служб.

Рішення про взяття під соціальний супровід сім’ї/особи, яка опинилася в складних життєвих обставинах, приймалося колегіально на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області з урахуванням поданих центром матеріалів.

Після проведення оцінки потреб у наданні сім’ї (особі), яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг, обстеження її матеріально-побутових умов керівник центру видає наказ про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), призначає фахівця, відповідального за його здійснення, та укладає протягом семи робочих днів договір із сім’єю (особою) про здійснення соціального супроводу (далі – договір), у якому зазначаються:

1) обсяг і зміст соціальних послуг, які надаватимуться на безоплатній основі;

2) права та обов’язки членів сім’ї (особи), які потребують надання соціальних послуг, фіксується згода і обов’язкова участь кожного з членів сім’ї (особи) у здійсненні заходів, передбачених планом соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах (далі – план супроводу);

3) відповідальність сторін у разі порушення умов договору;

4) умови припинення надання соціальних послуг;

5) строк дії договору.

Перед підписанням договору фахівець повинен переконатися, що члени сім’ї (особа) усвідомлюють результат співпраці, призначення договору, права та обов’язки сторін, розуміють значення термінів, і у разі потреби роз’яснити їм положення договору.

План супроводу складається центром протягом 10 робочих днів після проведення оцінки потреб у наданні сім’ї (особі), яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг та обстеження її матеріально-побутових умов у двох примірниках за формою, затвердженою Мінсоцполітики, узгоджується із суб’єктами та затверджується керівником центру.

Один примірник плану супроводу залишається в центрі, інший – передається сім’ї (особі) для ознайомлення та підписання.

До складання плану супроводу залучаються сім’я (особа) та у разі потреби суб’єкти.

У плані супроводу зазначається перелік соціальних послуг, що можуть бути надані суб’єктами відповідно до їх компетенції.

Фахівці із соціальної роботи забезпечують виконання плану супроводу, в тому числі із залученням підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

Строк здійснення соціального супроводу визначається індивідуально для кожної сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах, зокрема з урахуванням гостроти проблеми, ступеня функціональної спроможності самостійно мінімізувати негативні наслідки або повністю подолати складні життєві обставини, рівня розвитку зв’язків із соціальним оточенням, і не повинен перевищувати шести місяців.

Доступність – 100 %.

Завдяки індивідуальному підходу до кожної сім’ї, якісному та вчасному наданню консультативної допомоги, а також безпосередньому спонуканню до виконання зобов’язань, які взяли на себе члени сімей у складних життєвих обставинах, досягнуто значних результатів. Сім’ї відчувають підтримку, увагу, вірять у можливі зміни, відчувають відповідальність, а також щоденний контроль. Спеціалісти центру вчать сім’ї долати труднощі і самостійно вирішувати проблеми, що виникають, при потребі вчасно звертатись за допомогою. Вони виступають певними посередниками між установами, закладами, організаціями з однієї сторони, та самою сім’єю з іншої. А також співпрацюють з вчителями та медиками щодо навчання та стану здоров’я дітей, з ювенальною превенцією – щодо правопорушень по запобігання злочинності, службою у справах дітей щодо належного виконання батьківських обов’язків та виховання дітей, з центром зайнятості щодо працевлаштування, перекваліфікації безробітних батьків.

Реалізація центром соціальних служб профілактичних заходів серед сімей, дітей та молоді здійснюється в різних формах. Це, зокрема, індивідуальне та групове консультування, бесіди, інформаційні та профілактичні заходи, розповсюдження акцидентної продукції та інформаційно-просвітницьких матеріалів тощо.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100 %.

Під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, отримувачі соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, задоволені роботою спеціалістів центру та фахівців із соціальної роботи. Працівники центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. Випадків порушення договору не виявлено. Скарг від отримувачів соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах за час проведення моніторингу не надходило.

Професійність – 100 %.

Штатний розпис сформовано відповідно до вимог чинного законодавства України.

В Торецькому міському центрі соціальних служб працює 7 фахівців із соціальної роботи, 1 соціальний менеджер та 1 психолог, які і є надавачами послуги соціального супроводу сімей (осіб).

Послуги спеціалістів є добровільними і безоплатними. Спеціалісти дотримуються професійної етики. Спеціалісти ознайомлені та мають сформовану нормативно-законодавчу базу, якою керуються в роботі. Планування роботи фахівців здійснюється через календарні плани роботи на місяць, які затверджуються директором центру, в яких відображена різностороння робота фахівців, в тому числі, відвідування сімей з дітьми на закріплених територіях, здійснення соціального супроводу згідно графіка, робота із ЗМІ, проведення групових заходів та інше.

Фахівці згідно своїх функціональних обов’язків здійснюють соціальну роботу, спрямовану на захист прав та законних інтересів дітей в сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, де є загроза їх життю та здоров’ю, здійснюють раннє виявлення сімейних криз, проводять заходи щодо збереження сімейного середовища для дитини, підвищення рівня батьківського потенціалу, запобіганню вилучення дітей з сім’ї. Також, надають допомогу соціально неадаптованим сім’ям у набутті навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного розв’язання власних проблем, надають допомогу в оздоровленні дітей, залучають спонсорські та благодійні кошти для вирішення нагальних проблем сімей, підвищують рівень громадської свідомості та уваги до проблем соціального сирітства, здійснюють заходи з попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Показники якості 2021 рік Від 80% до 100 % (добре) Від 51% до 79 % (задовільно) Від 0% до 50 % (незадовільно)
Адресність та індивідуальний підхід «Добре»
Результативність «Добре»
Своєчасність «Добре»
Доступність «Добре»
Повага до гідності отримувача соціальної послуги «Добре»
Професійність «Добре»
Показники кількісні 2021 рік Від 80% до 100 % (добре) Від 51% до 79 % (задовільно) Від 0% до 50 % (незадовільно)
Кількість скарг та результат їх розгляду «Добре»
Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах «Добре»
Кількість фахівців із соціальної роботи, які пройшли підвищення кваліфікації 7 фахівців

 

Оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах в цілому

 

Узагальнений статус Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу
«добре» Продовжувати роботу
«задовільно»
«незадовільно»

 

Враховуючи показники якості соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджені наказом  Мінсоцполітики від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», можемо зробити висновок, що отримані дані шкали оцінки якісних та кількісних показників послуги «соціальний супровід» відповідають встановленому рівню – «Добре».

 

 

Директор

Торецького міського ЦСС                                                       Тетяна ЧЕВИЧАЛОВА