тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії екологічного розвитку майбутньої Торецької територіальної громади

1) Замовник

Військово – цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегія екологічного розвитку майбутньої Торецької МТГ є основним документом, що визначає ключові вектори розвитку громади на довгострокову перспективу в сфері екологічної безпеки.

Стратегія екологічного розвитку Торецької міської територіальної громади (далі Стратегія) направлена на реалізацію державної політики України в сфері охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки на території Торецької міської  територіальної громади (далі – Громади).

Стратегія розроблена на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України, відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій екологічного розвитку і планів заходів з їх реалізації, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932), Закону України «Про місцеве самоврядування» та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Також при розробці даного документу були враховані цілі та напрямки Стратегії соціально-економічного розвитку перспективної Торецької міської територіальної громади до 2027 року та Стратегії з питань екологічної збалансованості розвитку територіальних громад Асоціації міст України на період до 2030 року.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою України 28 лютого 2019 року).

У Стратегії визначено цілі та завдання екологічної політики Торецької МТГ, спрямовані на покращення стану навколишнього середовища, атмосферного повітря, збереження біорізноманіття з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення міської територіальної громади.

Стратегічні цілі Програми:

 1. Вирішення загрози підтоплення.
 2. Біорізноманіття, зміна клімату та озеленення.
 3. Рекультивація порушених земель внаслідок функціонування шахт.
 4. Стале управління відходами та небезпечними хімічними речовинами.
 5. Забезпечення населення безперебійною подачею води.
 1. Знешкодження фенольних відстійників.
 2. Впровадження екологічного моніторингу.
 3. Впровадження зеленої економіки.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок різних джерел: бюджетних коштів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, міжнародної фінансової та технічної допомоги, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) Стратегії дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Стратегії з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Щоб сфокусувати дії суб’єктів регіонального розвитку, розробити та реалізувати найбільш ефективні програми і проекти регіонального розвитку для перетворення стратегічного бачення розвитку області в реальність, визначено вісім стратегічних цілей.

Для досягнення кожної з них сформульовані оперативні цілі та завдання у їх рамках, що є основними векторами для визначення конкретних дій для реалізації Стратегії.

Відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” цілі та завдання підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

а також наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території майбутньої Торецької міської територіальної громади існуючі та перспективні об’єкти природо-заповідного фонду та території Смарагдової мережі відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

5) Виправдані  альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Стратегії, що обумовлюється необхідністю виконання пріоритетних напрямів, основних завдань і заходів Стратегії, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної, екологічної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Стратегії, порівняно із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Стратегії.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення СЕО проекту Стратегії буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи: збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності); оцінка ймовірних наслідків, проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. Зміст та основні цілі Стратегії, її зв’язок з іншими документами державного планування.
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегія не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Стратегії, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП.
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Стратегії.
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Стратегії подаються до Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Маяковського, 24а e-mail: inbox@toretsk-rada.gov.ua)

Відповідальна особа:

 Герт Микола Володимирович (Тел.: (06247) 4-31-40).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї  Заяви