тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Детальний план території земельної ділянки автостанції, орієнтовною площею 1.01 га, яка розташована на території міста Торецьк, по вул. Світла, Донецької

1. Замовник:   Військово-цивільна адміністрації міста Торецьк Донецької області.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Проєкт документа державного планування «Детальний план території земельної ділянки автостанції, орієнтовною площею 1.01 га, яка розташована на території міста Торецьк, по вул. Світла, Донецької області» є містобудівною документацією місцевого рівня, якою  визначаються:

 -необхідні параметри земельної ділянки для уточнення положень генерального плану м. Торецьк (попередня назва – м. Дзержинськ);

-планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами;

-формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту із дотримання вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

Підставою для розробки детального плану території земельної ділянки є розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Торецьк Донецької області від 08.08.2019 № 645р «Про розробку детального плану території по вул. Світла».

Детальний план території земельної ділянки розробляється з урахуванням завдань та положень документів державного планування, а саме:

– Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням  Кабінету  Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р;

– Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від  12 січня 2015 року №5/2015;

– Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затвердженими Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;

– Національною Стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р;

– Національним планом управління відходами до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р;

– Стратегією розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20;

– Програмою «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року», затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.12.2018 № 1571/5-18;

– Регіональною програмою моніторингу стану довкілля  в Донецькій області, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 № 20/5-20;

– Стратегією розвитку Торецької об’єднаної територіальної  громади до 2027 року, затвердженою розпорядженням голови військово-цивільної адміністрації  від 26.12.2019 № 996р.

– Генеральним планом м. Дзержинська, м. Артемово, смт. Кірове, затвердженого рішенням Дзержинської міської ради від 26.03.2003 № 4/9-21.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Територія земельної ділянки детального плану знаходиться по вулиці Світла міста Торецьк Донецької області. За проєктною документацією даного детального плану території, цільове призначення земельної ділянки площею 0,4725 – 12.04 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту».

Даний документ державного планування не передбачає видів діяльності або об’єктів, щодо яких передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси, ландшафт, здоров’я населення.

В результаті реалізації заходів документа державного планування детального плану території ймовірний вплив на довкілля не буде перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це буде забезпечуватись застосуванням сучасних технічних рішень та проходженням процедури оцінки впливу на довкілля, за потреби.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки, варто оцінити ймовірні наслідки від реалізації детального плану території на території та об’єкти природно-заповідного фонду України, їх охоронні зони, території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проєктних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки документа державного планування, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проєктних змін.

Альтернатива1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою стратегічної екологічної оцінки є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення завдань раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде використана інформація про поточний стан довкілля, основні екологічні проблеми; статистична інформація; інформація, що включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі методи:

  • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля;
  • аналіз тенденцій;
  • проведення оцінки впливу детального плану території на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
  • моніторинг фактичного впливу впровадження детального плану території на довкілля.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки може бути розширений та поглиблений за необхідності.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами України. Законом встановлено, що використання природних ресурсів здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

       а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування сучасних технологій;

       б) здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

       в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

       г) застосування методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

       д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

       е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

       є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» будуть розглядатися заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Детальний план території земельної ділянки автостанції, орієнтовною площею 1.01 га, яка розташована на території міста Торецьк, по вул. Світла, Донецької області» подаються до військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за адресою: вул. Маяковського, буд. 24 А, м. Торецьк, Донецька обл., 85200, aбо на електронну адресу: inbox@toretsk-rada.gov.

Відповідальна особа: начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури і земельних відносин  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області – ТИМОШЕНКО Ніна, тел. 062-47-40-832.

Строк подання зауважень та пропозицій до заяви становить 15 днів з дня її оприлюднення.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.