тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Внутрішній моніторинг роботи із зверненнями громадян ВЦА м. Торецьк за 2018 та І квартал 2019 року

Назва критерія Критерії самооцінки стану роботи із зверненнями громадян Рівень роботи*  Заходи з удосконалення

1.

 

 

Врахування у роботі підсумків минулорічного внутрішнього моніторингу

рівня організації роботи, дотримання законодавства та діловодства за зверненнями громадян

1.1. За підсумками внутрішнього моніторингу, проведеного за підсумками                        2017 та І кварталу 2018 року встановлено, що:

1.1.1. Рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідає вимогам, установленим законодавством;

1.2. Підсумки перевірки заслухані на засідання комісій з розгляду звернень громадян. Протоколи від 29.03.2018 № 4, від 27.06.2018 № 7, від 31.01.2019 № 1, від 25.04.2019 № 4

1.3. Враховуючи, що рівень організації роботи зі зверненнями громадян відповідає вимогам, установленим законодавством,  посадові особи не притягались до відповідальності.

1.4. Звіт за результатами проведеної перевірки розміщений на веб-сайті.

1.1.високий

1.2.високий

1.3.високий

1.4.високий

(обрати рівень:

високий;

задовільний;

низький)

 

 

 

Враховуючи, що загальний рівень врахування у роботі підсумків минулорічного внутрішнього моніторингу високий (обрати рівень: високий; задовільний; низький)

заплановане наступне:

продовжити проведення  моніторингу  роботи із зверненнями громадян на підприємствах, організаціях, установах,   селищних радах, структурних підрозділах ВЦА

 

2. Рівень виконання посадових обов’язків та завдань керівництва фахівцями, відповідальними за розгляд звернень громадян (виконавці за зверненнями)

2.1. Терміни та обсяги робіт з розгляду звернень громадян оцінюються як такі, що:

2.1.2. Відповідають встановленим законодавством, у разі необхідності залишається час на додаткове опрацювання, не спостерігається збільшення кількості надходження повторних і колективних звернень громадян;

2.2. Якість роботи  за зверненнями громадян оцінюється як така, результати якої:

2.2.3. Мають вищу якість, про що призводить до скорочення кількості надходження звернень громадян з органів влади вищого рівня.

2.3. Планування роботи з питань  звернень громадян має:

2.3.3. Робота з питань звернень громадян організовується цілеспрямовано та виконується раціонально у відповідності з затвердженими планами, графіки проведення усіх видів прийомів громадян суворо дотримуються.2.4. Співробітництво з населенням та виконавцями за зверненнями громадян у форматі проведення «Дня контролю», «Телефону довіри», участі у засіданнях комісії з розгляду звернень громадян:2.4.3. Налагоджена плідна співпраця та регулярна оперативна допомога і зворотній зв’язок.

2.1.задовільний

2.2.високий

2.3.високий

2.4.високий

(обрати рівень:

високий;

задовільний;

низький)

2. Враховуючи, що загальний рівень виконання посадових обов’язків та завдань керівництва фахівцями, відповідальними за розгляд звернень громадян високий (обрати рівень: високий; задовільний; низький)

заплановане наступне: удосконалювати роботу зі зверненнями грома-дян, звертати увагу на пріоритетність належ-ного опрацювання звернень, продовжувати роботу по забезпеченню кваліфікованого роз-гляду звернень у відповідності до вимог чинного законодавства,  з’ясовувати обставини та усувати причини, що породжують повторні та колективні звернення громадян. Проводити роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації, інтернет-видання, веб-сайти, на зустрічах із громад-ськістю та на інших заходах, щодо пов-новажень, які належать до компе-тенції ВЦА та органів вищого рівня

3. Рівень професійної компетентності, ініціативність, оперативність та відповідальність фахівців, відповідальних за роботу із зверненнями громадян (працівники підрозділу роботи із зверненнями громадян)

3.1. Професійні знання роботи із зверненнями громадян:

3.1.3. Існує цілісна і завершена система, гнучкість мислення дає змогу розв’язувати складні завдання на високому рівні та за результатами надавати певні пропозиції керівництву, працівники постійно проходять стажування, навчання, семінари та практикуми з питань удосконалення роботи із зверненнями громадян

3.2. Готовність до дій, ініціатива, уміння формулювати та відстоювати свою точку зору стосовно дотримання виконавцями законодавства про звернення громадян:

3.2.3. Виявляється здатність наполягати на притягненні винних у порушеннях законодавства про звернення громадян за підсумками перевірок.

3.3.  Нові завдання у роботі із зверненнями громадян:

3.3.3. Оперативно  визначаються впливові фактори, витримується тривале навантаження, при підвищенні вимог одночасно підвищується активність.

3.4. Відношення до роботи:

3.4.3. Виконавча дисципліна, надійність системи котролю відмінні.

3.1.високий3.2.високий

3.3.високий

3.4.високий

3.5.високий

(обрати рівень:

високий;

задовільний;

низький)

3. Враховуючи, що загальний рівень професійної компетентності, ініціативність, оперативність та відповідальність фахівців, відповідальних за роботу із зверненнями громадян високий (обрати рівень: високий; задовільний; низький)

заплановане наступне:

забезпечити безумовне виконання Закону України “Про звернення громадян”,    посилити відповідальність поса-дових осіб за вирішення питань, порушених громадянами у своїх зверненнях. Проводити цілеспрямовану роботу щодо досягнення цілісної системи, яка б дала змогу розв’язувати складні завдання на високому рівні та за результатами надавати певні пропозиції.

4. Етика поведінки, самодисципліна,  здатність приймати рішення керівних працівників органу

4.1. Рівень культури поведінки з громадянами під час іх прийомів:

4.1.3. Гнучкість у використанні стилів спілкування, у критичних ситуаціях завжди коректна поведінка.

4.2. Здатність до спілкування з громадянами, пошуку найбільш прийнятних шляхів вирішення порушених ними питань:

4.2.2. Точка зору з пошуку можливих шляхів вирішення порушених громадянами питань доводиться до їх відома безпосередньо на прийомах;

4.2.3. Цілеспрямовано репрезентуються заявникам шляхи вирішення порушених ними питань, не ігноруючи належних контраргументів.

4.3. Професійний досвід, здатність приймати рішення:

4.3.3. Використовуються новаторські підходи у роботі із зверненнями громадян, генеруються обґрунтовані ідеї та пропозиції, приймаються відповідальні  рішення.

4.4. Самодисципліна керівних працівників органу під час проведення прийомів громадян:

4.4.3. Висока, прийоми проводяться виключно керівними працівниками органу, які передбачені графіками прийомів, суворо у визначені дні та часи.

4.1.високий4.2.високий

4.3.високий

4.4.високий

(обрати рівень:

високий;

задовільний;

низький)

4. Враховуючи, що загальний рівень етики поведінки та дисциплінованості керівних працівників органу у проведенні прийомів громадян високий (обрати рівень: високий; задовільний; низький)

заплановане наступне:

з метою недопущення порушення морально-етичних норм при виконанні службових обов’язків працівниками проводити заняття з вивчення загальних правил поведінки державного службовця, рекомендацій з питань етики спілкування та комуникативного етикету працівників. Об’єктивно, всебічно розглядати звернення  надавати вичерпні відповіді. Продовжувати здійснювати постійний контроль щодо прове-дення прийомів грома-дян виключно тими керівниками, які перед-бачені графіками у визначені дні та часи.

*Рівень роботи із зверненнями громадян вважається високим, якщо всі критерії визначені, як позитивні; задовільним – якщо один або два критерії визначені негативними, низьким – якщо три критерії негативні.

За підсумками внутрішнього моніторингу у військово-цивільній адміністрації міста Торецьк встановлено високий  рівень роботи із зверненнями громадян, який не потребує суттєвого удосконалення.