тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Інформація щодо Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

На призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги мають право непрацючим фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі – компенсація).

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

 

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

– державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

– надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України “Про пенсійне забезпечення” і “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

– відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновкомлікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування таперебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації структурним підрозділом з питань соціального захисту населення заяв з необхідними документами. Якщо заяви та документи надсилаються поштою, днем подання заяв для призначення компенсації вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення.

У разі коли до заяв не додані всі необхідні документи, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово протягом трьох днів повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня одержання такого повідомлення, днем подання заяв вважатиметься день їх прийняття або відправлення.

 

Для призначення компенсації подаються такі документи:

– заява про згоду надавати соціальні послуги;

– паспорт, що посвідчує особу;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

– копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки –

письмове повідомлення особи із зазначенням інформації провідсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

– заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

– заява про необхідність надання соціальних послуг; – паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією

-висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

                           

Компенсація призначається:

– на час встановлення групи інвалідності – інвалідам I групи,інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико

– соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду; – на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійногостороннього догляду.

У разі зміни групи інвалідності компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України “Прозагальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, який призначив компенсацію.

Компенсація виплачується такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона у цей період надавала соціальні послуги.

Продовження виплати компенсації у зв’язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданих заяв разом із новими висновками лікарсько-консультаційної комісії і оформлюється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в установленому порядку.

Виплата компенсації тимчасов зупиняється у разі пропущення інвалідом чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом лікарсько-консультаційними комісіями, а у разі визнання знову інвалідом або дитиною-інвалідом поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць. Якщо при цьому інвалідувстановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою. Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційною комісією), виплата компенсації поновлюється з дня її зупинення, але не більш як за три роки за умови, що протягом цього періоду особа визнана інвалідом або дитиною-інвалідом. За місяць до закінчення строку виплати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, зобов’язаний у письмовій формі попередити фізичну особу про причину припинення виплати.

Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов’язані повідомити структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати.

У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення надміру виплачені суми за весь період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації.

 

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації  м. Торецьк Донецької області