тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Основні дослідження Комплексного аналізу стану соціально-трудових відносин на підприємствах Донецької області, проведені відділенням Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області

Відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) здійснило комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) на підприємствах, в установах та організаціях, де упродовж 2006-2017 років Відділення сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та здійснювало заходи щодо стабілізації стану СТВ під час проведення найманими працівниками страйків, акцій соціального протесту.

Аналіз було проведено з метою виявлення основних об’єктивних та суб’єктивних причин виникнення КТС(К) та зростання рівня протестної активності найманих працівників, проблемних підприємств області, визначення ефективності посередницьких дій Відділення, спрямованих на стабілізацію стану СТВ і вирішення вимог найманих працівників.

Також, досліджувалися причини, що прямо чи опосередковано впливали на погіршення стану СТВ та зростання протестної активності найманих працівників і ефективність взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілок в процесі вирішення КТС(К), визначалися шляхи поліпшення стану СТВ та забезпечення соціальної стабільності у трудових колективах.

Проведений Комплексний аналіз виявив кількісні показники виникнення КТС(К) та випадків ускладнення, їх динаміку, причини виникнення КТС(К) та випадків ускладнення, причини, що спонукали найманих працівників вдаватися до крайніх заходів вирішення своїх вимог – страйків та акцій соціального протесту, ефективність проведення примирних процедур та заходів Відділення щодо покращенні стану соціально-трудових відносин та усунення чинників його загострення.

Упродовж 2006-2017 років на реєстрації Відділення знаходилось 58 КТС(К), у т.ч. 57 на виробничому рівні та 1 на територіальному. За період, що аналізувався знято з реєстрації 52 КТС(К) на підприємствах, в установах та організаціях, що складає 89,7% від загальної кількості КТС(К).

Так, найбільша кількість колективних трудових спорів (конфліктів) виникала у 2006 і 2009 роках (по 8 КТС (К)), а найменша кількість КТС (К) мала місце у 2015, 2016 і 2017 роках (0 КТС (К)).

Аналіз динаміки виникнення КТС(К) за видами економічної діяльності доводить, що в Донецькій області найбільш конфліктогенними є підприємства вугільної промисловості, за період, що аналізувався, кількість КТС(К) становить 10 (27,0% від загальної кількості). На другому місці знаходяться підприємства ЖКГ – 5 КТС(К) (13,5% від загальної кількості). На третьому – підприємства металургійного комплексу та підприємства, які надають колективні, громадські, особисті послуги – 4 КТС (К) (10,8%). По інших видах економічної діяльності було зареєстровано від 1 до 3 спорів.

КТС(К) виникали насамперед з об’єктивних причин – через невиконання зобов’язань щодо соціальних гарантій, компенсацій, пільг внаслідок незадовільного фінансового стану підприємств, установ, організацій, в тому числі через:

– значну заборгованість із заробітної плати;

– порушення строків виплати поточної заробітної плати відповідно до колективних договорів;

– низький рівень заробітної плати у ряді галузей економіки області на фоні скорочення реальних грошових доходів населення, підвищення цін на товари та послуги;

– невідповідність тарифних ставок та посадових окладів рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

– недостатнє фінансування заходів соціального захисту найманих працівників, заходів охорони праці;

– недофінансування підприємств, організацій, установ по дотаціях, субсидіях, передбачених законодавчими і нормативно-правовими актами України:

– підприємств вугільної промисловості по дотаціях із державного бюджету на покриття витрат по собівартості вугільної продукції;

– по підприємствам житлово-комунального господарства, в т.ч. підприємствам міського електричного транспорту, по субсидіям із місцевих бюджетів на відшкодування витрат підприємств від надання пільг населенню;

– відсутність фінансування із державного бюджету на виконання державних програм будівництва шахт та метро;

– значні обсяги кредиторської та дебіторської заборгованості на всіх підприємствах, на яких виникали колективні трудові спори;

– низький рівень технології та організації виробництва і праці, старіння технічної бази та зношення основних засобів підприємств.

На кінець 2017 року не вирішеними залишилися 6 КТС(К), що складає 10,3% від загальної кількості КТС(К), вирішенню яких сприяло Відділення упродовж 2006-2017 років. По 2 КТС(К) дія розпорядження про реєстрацію призупинена на період проведення АТО.

Як свідчить аналіз упродовж 2006-2017 років найманими працівниками у 58 колективних трудових спорах було висунуто 221 вимогу. Найбільша кількість висунутих вимог стосувалася виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, а саме: 132 вимоги, що складає 60% від загальної кількості. Друге місце займають вимоги щодо невиконання вимог законодавства про працю, а саме: 77, що складає 34,8% від загальної кількості.

За сприянням Відділення було вирішено 196 вимог найманих працівників і на 01.01.2018 залишилося в стадії вирішення лише 25 вимог, що складає 11,3% від загальної кількості висунутих вимог.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К) упродовж 2006-2017 років, складала 55 млн.грн.

В ході вирішення КТС(К) при сприянні Відділення за аналізуємий період було погашено заборгованості із заробітної плати 54,5 млн.грн., що складає 99% від загальної суми боргу. Так, найбільш висока заборгованість із заробітної плати приходилася на 2010 рік (27 млн.грн.) через виникнення КТС(К) у 2009 році. Але за рахунок посередницьких дій Відділення та примирних процедур, у 2010 році був найбільш високий рівень погашення заборгованості із заробітної плати (15,1 млн.грн.), що складає 56%.

Упродовж 2006-2017 років, з метою вирішення КТС(К), що були зареєстровані на підприємствах, в установах та організаціях області проведено 33 примирні процедури, у тому числі 17 примирних комісій та 16 трудових арбітражів. Виконання рішень примирних органів сприяло виконанню вимог найманих працівників у КТС(К), що впливало на поліпшення стану соціально-трудових відносин. Зазначені примирні процедури дозволили вирішити та зняти з реєстрації 52 колективних трудових спора та 196 вимог найманих працівників. Практика роботи Відділення довела, що проведення примирних комісій та трудових арбітражів відповідно до законодавства України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) дає свої позитивні результати.

Одним з основних напрямів діяльності Відділення є запобігання проведенню акцій соціального протесту та страйків шляхом проведення превентивної роботи зі сторонами соціального діалогу, в т.ч. сторонами соціально-трудових відносин, з органами влади, представниками позаштатних інституцій НСПП – трудовими арбітрами, незалежними посередниками, завідувачами інформаційно-консультаційними центрами.

За період 2006-2017 роки на підприємствах області відбулося 29 страйків та 42 акції соціального протесту. Основними причинами проведення акцій соціального протесту на підприємствах були несвоєчасність виплати поточної заробітної плати та наявність заборгованості із заробітної плати найманим працівникам. Найбільша кількість проведених страйків найманими працівниками як крайнього засобувирішення конфлікту припадає на 2008 (6), 2010 (5) та 2015 (9) роки, а акцій соціального протесту (пікетування, мітинги, голодування, припинення роботи, не вихід на поверхню) відбувалася в 2013 (6), 2015 (9) та 2016 (14) роках.

Найчастіше страйки та акції соціального протесту проводилися на підприємствах вугледобувної галузі, а наймані працівники цих підприємств вважалися найбільш активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій. Упродовж 2006-2017 років в цій галузі було проведено 22 страйки і 25 акцій протесту (66,2% від загальної кількості).

Упродовж 2006 – 2017 років наймані працівники підприємств та установ Донецької області мали наміри щодо проведення 123 страйків та акцій соціального протесту, з яких проведено 71 (58% від оголошених), а проведення 52 (42% від оголошених) попереджено завдяки своєчасно вжитим заходам Відділення та всіх зацікавлених органів.

За сприянням Відділення утворено 26 Інформаційно-консультаційних центрів у містах і районах області. З завідуючими ІКЦ згідно плану роботи Відділення проводить дистанційні семінари, розробляються плани роботи та здійснюється обмін інформацією у разі ускладнення стану СТВ на відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

В практику роботи Відділення ввійшло проведення різних заходів, спрямованих на стабілізацію соціально-трудових відносин на підприємствах Донецької області (семінарів, нарад, форумів, зустрічей, «круглих столів» та  інших заходів). Упродовж 2006-2017 років Відділенням проведено більше 900 таких заходів.

Проведений Комплексний аналіз свідчить про системну роботу і ефективність взаємодії Відділення з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та профспілок у подоланні соціально-трудових конфліктів на підприємствах, установах і організаціях Донецької області.

Відділення НСПП в Донецькій області