тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Методичні рекомендації щодо створення та реєстрації громадських формувань

Методичні рекомендації створено за матеріалами управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, розміщеними на офіційному веб сайті Головного територіального управління юстиції у Донецькій області за посиланням http://ddr.justice-dn.gov.ua/index.php/napryamok-diyalnosti/viddil-derzhavnoji-reestratsiji-drukovanikh-zasobiv-masovoji-informatsiji-ta-gromadskikh-formuvan/metodichni-rekomendatsiji/743-metodichni-rekomendatsiji
Методичні рекомендації розроблені з метою орієнтування громадськості щодо порядку державної реєстрації громадських формувань.

 

СТВОРЮЄМО ТА РЕЄСТРУЄМО ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація), регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону про реєстрацію одним з основних принципів, на якому базується державна реєстрація, є публічність державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та документів, що стали підставою для її проведення.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться в порядку, встановленому статтею 25 Закону про реєстрацію, на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, та включає, зокрема, перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації.

Також звертаємо увагу, що відповідно до статей 80-82 Цивільного кодексу України (ЦК України) юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 ЦК України. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 16 Закону про реєстрацію найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 №97 (зі змінами)).

У найменуванні юридичних осіб приватного права забороняється використовувати: повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України.

Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів,  юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

Відповідно до статті 83 ЦК України юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.

На юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах поширюються положення ЦК України, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Територіальна громада є невід’ємною складовою системи місцевого самоврядування наряду з сільською, селищною, міською радою, сільським, селищним, міським головою, виконавчими органами сільської, селищної, міської ради. Територіальна громада села, селища, міста є первинним суб’єктом та основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад (положення статей 3, 5, 6 Закону).

Відповідно до статті 16 Закону від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Водночас, відповідно до частини третьої статті 8 Закону порядок проведення загальних зборів громадян (територіальних громад) за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.

Статут територіальної громади згідно з частиною другою статті 19 Закону підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст визначено Положенням про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1150 (зі змінами) (далі – Положення).

Відповідно до пункту 1 Положення реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва) здійснюється відповідними головними територіальними управліннями юстиції,  статуту  територіальної громади  м.  Києва  –  Мін’юстом  за  заявою  встановленого зразка (додаток 1 до Положення).

Прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг.

Суб’єктом надання адміністративної послуги відповідно до статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги» є орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Зважаючи на вищевикладене, за територіальною громадою на законодавчому рівні не закріплено статусу юридичної особи, а відповідно і відсутні підстави для її державної реєстрації як юридичної особи, у тому числі як юридичної особи публічного права.

УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Протокол установчих зборів має містити відомості про:

1) дату та місце проведення установчих зборів;

2) осіб, які брали участь в установчих зборах у вигляді реєстру осіб, які брали участь в установчих зборах;

3) рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;

4) рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання;

5) рішення про затвердження статуту громадського об’єднання;

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту;

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об’єднання;

8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.

Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов’язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) щодо юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Увага! Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», протягом  60 днів з дня проведення установчих зборів.

ВИМОГИ ДО НАЙМЕНУВАННЯ

Найменування громадського об’єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення.

Найменування складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання (“громадська організація”, “громадська спілка”).

Найменування громадського об’єднання викладається державною мовою. Громадське об’єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому законом порядку.

Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання (“дитяче”, “молодіжне”, “всеукраїнське”) та може містити інформацію про його вид (“екологічне”, “правозахисне” тощо).

Власна назва громадського об’єднання може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Зміна найменування громадського об’єднання здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об’єднання з додержанням вимог закону та статуту об’єднання (за наявності).

Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», представництво» тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Обмеження щодо власної назви громадського об’єднання визначені частинами п’ятою та шостою статті 10 Закону України «Про громадські об’єднання».

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Статут громадського об’єднання має містити відомості про:

1) найменування громадського об’єднання та за наявності – скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, та її заміни (для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону.

Статут громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об’єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5-8.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи або Заява про державну реєстрацію громадського об’єднання (організації профспілки), що не має статусу юридичної особи;

2. Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) протоколу установчих зборів  засновників про створення громадського об’єднання;

3. Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників;

4. Для громадського об’єднання зі статусом юридичної особи – відомості про керівні органи (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

5. Для громадського об’єднання без статусу юридичної особи – відомості про засновників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код – для юридичної особи); відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

6. Для громадського об’єднання зі статусом юридичної особи – установчий документ юридичної особи.

Примітка: Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ:

– державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації;

– заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі, крім випадків, передбачених законами;

– у паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням;

– заява про державну реєстрацію підписується заявником;

– під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації, що подаються особисто заявником, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу;

– у разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Особисто документи подаються до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції                           у Донецькій області за адресою: бульвар Машинобудівників, 32, м. Краматорськ, 84313.

Поштовим відправленням документи надсилаються на адресу Головного територіального управління юстиції у Донецькій області: вулиця Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ, 84301.

В рамках пілотного проекту уповноважені особи громадських формувань можуть також подати документи для державної реєстрації громадських формувань до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Подача документів до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги заощаджує кошти заявників на проїзд до міста Краматорська з інших населених пунктів Донецької області або на послуги нотаріуса щодо засвідчення справжності підпису заявника на заяві.

У Донецькій області створено два місцевих центра з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адреса: 84333, м. Краматорськ, вулиця Академічна, будинок 20

Телефон (099) 266-91-62

Контактна особа: Ганич Дмитро Євгенович

Юрисдикція:

 • Бахмутський (Артемівський) район
 • Костянтинівський район
 • Лиманський (Краснолиманський) район
 • Слов’янський район
 • м. Бахмут (Артемівськ)
 • м. Вугледар
 • м. Мирноград (Димитрів)
 • м. Добропілля
 • м. Дружківка
 • м. Костянтинівка
 • м. Лиман (Красний Лиман)
 • м. Слов’янськ

Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адреса: 87517, м. Маріуполь, вулиця Нахімова, будинок 82

Телефон (050) 951-28-81

Контактна особа: Богач Олена Станіславівна

Юрисдикція:

 • Великоновосілківський район
 • Волноваський район
 • Нікольський (Володарський) район
 • Добропільський район
 • Покровський район (Красноармійський район)
 • Мар᾿їнський район
 • Новоазовський район
 • Олександрівський район
 • Мангушський (Першотравневий) район
 • Бойковський (Тельманівський) район
 • Ясинуватський район
 • м. Покровськ (Красноармійськ)
 • м. Маріуполь
 • м. Новогродівка
 • м. Селидове

РЕЄСТРУЄМО ЗМІНИ ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ

1. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування зі статусом юридичної особи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі  (за затвердженою формою);

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського формування про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (оформлюються протоколом). Вимоги: підписується головою та секретарем загальних зборів (конференції, тощо), прошивається, пронумеровується. Для структурних утворень політичних партій та профспілок, їх організацій або об’єднань справжність підписів засвідчується нотаріально;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, – у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру. Це, в тому числі, протокол про скликання загальних зборів (конференції, тощо); список присутніх (учасників, делегатів) профспілки; документ про хронологію підготовки та проведення загальних зборів (конференції, тощо) із посиланням на пункти чинної редакції статуту (етапи: скликання, наявність кворуму, процедура голосування), тощо;

5) документ про сплату адміністративного збору (у випадках, передбачених частиною першою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

У разі внесення змін до складу керівних органів громадського формування, що має статус юридичної особи, також надаються відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

У разі внесення змін до установчого документа також надається установчий документ юридичної особи в новій редакції (прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою, справжність підписів на якому, окрім громадського об’єднання, засвідчується нотаріально).

2. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи:

1)заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання (організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

3. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії.

У разі внесення змін до складу керівних органів структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, також надаються відомості про керівні органи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

Особливості щодо державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання:  внесення змін до відомостей повинно бути забезпечено протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Особливості щодо державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії: внесення змін до відомостей повинно бути забезпечено протягом 10 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Увага! У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

Увага! Органи управління громадського формування визначаються Статутом, на підставі якого здійснюється діяльність громадського формування. Статутом також можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо прийняття відповідних рішень.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Припинення діяльності громадського об’єднання може здійснюватися за рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації.

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи здійснюється шляхом подання примірнику оригіналу (або нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи здійснюється у два етапи:

1.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання (з визначенням строку вимог кредиторів);

2.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання (після закінчення визначеного строку заявлення вимог кредиторів).

Увага! Документи подаються головою комісії з припинення або уповноваженою ним особою. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

ПЕРШИЙ ЕТАП ПРИПИНЕННЯ

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення подається примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління про припинення громадського об’єднання, яке оформлюється протоколом  та має містити:

– рішення про припинення діяльності громадського об’єднання шляхом саморозпуску або реорганізації, прийняте більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх;

– рішення про затвердження персонального складу комісії з припинення або ліквідатора, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), місцезнаходженням ліквідаційної комісії (ліквідатора);

– строк заявлення кредиторами своїх вимог, який не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення громадського об’єднання;

–  рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

Увага! Уповноваженим органом управління громадського об’єднання є загальні збори його членів (або інший вищий орган управління, передбачений Статутом). Статутом громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо прийняття відповідного рішення.

ДРУГИЙ ЕТАП ПРИПИНЕННЯ

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи

Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

2) довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі припинення громадського об’єднання в результаті поділу;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі припинення громадського об’єднання в результаті перетворення, злиття або приєднання;

4) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, – у разі припинення громадського об’єднання в результаті поділу, злиття або приєднання;

5) документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;

6) документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, визначені частиною четвертою статті 17 Закону про реєстрацію – у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Форма заяви про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та форма заяви про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації затверджені наказом Міністерства юстиції України  від 18.11.2016 року № 3268/5 (зі змінами). Заява підписується головою комісії з припинення або уповноваженою ним особою. У разі подання документів поштовим відправленням справжність підпису повинна бути нотаріально засвідчена.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про її припинення.

Примітка: Рішення про припинення діяльності місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України «Про громадські об’єднання»  в дію, приймаються в порядку, визначеному законодавством для громадських об’єднань. Уповноваженим органом з реєстрації  є відповідний орган, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку. У разі прийняття вищим органом управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації рішення про припинення своїх місцевих осередків як юридичних осіб правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація.

 

 

ЗАКОНИ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Порядок створення, реєстрації (легалізації) та діяльності громадських формувань визначають відповідні акти законодавства України.

Законодавство України із загальних питань державної реєстрації громадських формувань:

Конституція України

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI

Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Наказ Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5 “Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року № 200/28330

Наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”

Наказ Міністерства юстиції України від 28 грудня 2016 року № 3874/5 “Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців”

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 “Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року № 839/28969

Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року № 2226/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1220/15911 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань»

Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 5 березня 2012 року № 368/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 року за № 367/20680 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки»

Міжнародні документи про право на свободу асоціацій:

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року (стаття 20)

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року (стаття 22)

Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (стаття 11)

Конвенції № 87 Міжнародної організації праці про свободу асоціації та захист права на організацію від 09 липня 1948 року

Рішення Європейського суду з прав людини по справі № 40269/02 «Корецький та інші проти України»

Законодавство України з питань державної реєстрації  громадських об’єднань

Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об’єднання» (введений в дію 1 січня 2013 року)

Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-ХІV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів»

Закон України від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань»

Законодавство України з питань державної реєстрації організацій роботодавців, їх об’єднань

Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»

Законодавство України з питань державної реєстрації професійної творчої спілки

Закон України від 7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року № 762 «Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності»

 

ЗАВАНТАЖИТИ/ПЕРЕГЛЯНУТИ ДОДАТКИ