тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Положення про відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

міста Торецьк Донецької області

28.11.2017  № 309р

 

Положення

про  відділ ведення Державного реєстру виборців

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі –  відділ ведення Реєстру) є структурним підрозділом військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – ВЦА), який утворюється ВЦА, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується  керівнику ВЦА та заступнику керівника ВЦА відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації,  керівника військово-цивільної адміністрації Донецької області, розпорядженнями керівника ВЦА міста Торецьк, а також Положенням про відділ ведення Реєстру.

2. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1  Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

2.1.1 Ведення Реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого вносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на відповідній території.

2.1.2 Складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

2.2  Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1 Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.

2.2.2 Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру.

2.2.3 Забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців».

2.2.4 Визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець.

2.2.5 В установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю.

2.2.6 Проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру.

2.2.7 Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру.

2.2.8 Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру.

2.2.9 Надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру.

2.2.10 Здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру.

2.2.11 Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства.

2.2.12 Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

2.2.13 Виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством.

2.2.14 Отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку.

2.2.15 Проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку.

2.2.16 Надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців.

2.2.17 Надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.

2.2.18 Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

2.2.19 Формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями.

2.2.20 Здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

2.2.21 Вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів.

2.2.22 Передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках.

2.2.23 Здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру.

2.2.24 Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3 Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1 Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, державних органів влади, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій, виборчих комісій, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2 Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із відділом ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Управління консульської діяльності Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, відділами ведення Реєстру Донецької області та інших регіонів України, службою розпорядника Реєстру Центральної виборчої комісії, в межах  компетенції   Відділу із структурними підрозділами ВЦА, а також об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1 Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який призначається розпорядженням   керівника ВЦА.

4.1.1 Начальник   відділу   забезпечує   виконання  на  відповідній  території  Закону України «Про Державний реєстр виборців», законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру.

4.1.2 Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.1.3 Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

4.1.4 Видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання.

4.1.5 Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

4.1.6 Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру.

4.1.7  Підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

4.1.8 Вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону.

4.1.9 Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах.

4.1.10 Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

4.2 Начальник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад в установленому законодавством порядку.

4.3 Посадові  інструкції  начальника та спеціалістів відділу ведення Реєстру затверджуються керівником ВЦА.

4.4 Структура відділу ведення Реєстру, його чисельність, Положення про відділ ведення Реєстру затверджуються в установленому законодавством порядку.

4.5 Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За  порушення   трудової   та  виконавчої  дисципліни, неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов’язків згідно вимог Положення про відділ ведення Реєстру та посадових інструкцій, працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним  законодавством України.

В.о. заступника керівника

військово-цивільної адміністрації                                                                        О.П.Андрусенко