тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Рубрика #історіянашоїземлі – “Село Железное”

Для того, щоб кожне покоління знало історію свого краю та свого міста започатковуємо рубрику #історіянашоїземлі. Тепер два рази на місяць, в другу та четверту п’ятницю місяця міським музеєм буде підготовлено інформаційні статті, які будуть розміщенні на Офіційному веб сайті та на сторінці у Фейсбуці.

“Українська історія без Донбасу неможлива. Ця частина України була включена в загальноєвропейський історичний контекст ще за античних часів”, – зазаначає доктор історичних наук Ігор Тодоров. “Тут пройшли і лишили свій слід усі кочовики, відомі на території Укураїни, починаючи від іраномовних часів палеоліту, кіммерійціві, скіфів, сарматів доби раннього заліза і закінчуючи тюркомовними хазарами, огузами, половцями, печенігами, золотоординцями, татарами”, – розповідає про докозацьку історію краю археолог професор Роман Литвиненко. Донбас — це частина легендарного Дикого поля, це землі запорожці і донців, їхніх фортець, містечок, селищ і слобід. 
На зламі 17 та 18 століття в донецькому степу вздовж річки Сіверський Донець та його притоків Кривого Торця, Білої, Айдару, Лугані жили українські козаки. Вони утворили лінію козачих поселень, яка захищала південні кордони держави від набігів кримських татар, ногайців та інших народів. Вихідці із Богуслава, Звенигородки,Черкас, Вінниці, Полтавщини, які не забажали жити під владою польської шляхти, заснували тут багато сіл та сторож.
За переказом у мальовничому місці на правому березі річки Кривий Торець, поблизу балки Залізної, оселився богуславський козак Антон Щербина. Він мужньо захищав переправу через Кривий Торець та геройськи загинув у нерівному бою з татарами, останні ж знищили родину козака та спалили оселю. Так, за легендою виникло село Щербинівка, яке разом с селом Залізне дало початок нашому місту Торецьку.
Про село Залізне дізнаємося з матеріалів історико-статистичного опису Єкатеринославської Єпархії:
СЕЛО ЖЕЛЪЗНОЕ.
Село Железное, на правомъ берегу р. Криваго Торца, многолюдное, при одноштатномъ церковномъ причте, находится Бахмутскаго уезда въ 3-мъ благочинническомъ округе*.
Местность нынешняго села Железнаго—древнее, старожитное запорожское займище. Въ 1696 и 1707 годахъ на речке Железной и въ балке Железной, при р. Кривомъ Торце существовало несколько зимовниковъ и хуторовъ запорожскаго казачества. После лихолетья, после агарянскаго нападенія на Новороссійскій край (въ 1768 и 1769 годахъ), казакъ запорожецъ Прокопъ Дьяченко, въ 1770 году, первый занялъ всю эту местность, завелъ здесь обширный зимовникъ, устроилъ въ немъ несколько землянокъ и хатъ-мазанокъ и пригласилъ сюда къ себе, на постоянное жительство, изъ Полтавской губерніи своихъ родныхъ и знакомыхъ. Въ 1776 году, по распоряженію Бахмутской провинціальной Канцеляріи, въ запорожскомъ займище —
Железной Балке предписано образовать государственную воинскую слободу. Въ 1782 году, при составленіи общей народной переписи, въ государственной малороссійской деревпе Железной найдено и въ списки внесено постоянныхъ жителей муж. 197 и жен. 173 души. Въ 1783 году, по распоряженію Бахмутскаго земскаго коммиссара, въ деревню Же-лезную переведено на постоянное жительство несколько семействъ молдаванъ и волоховъ.
Въ 1791 году жители государственной деревни Железной—старшина Феодоръ Маналакіевъ, староста Остапъ Кузьменко, выборный Семенъ Лисенко, сборщикъ Иванъ Лисогоръ, слободской писарь Михаилъ Ивановъ Лапшинъ, Андрей Панчулъ, Иванъ Сабадашъ и другіе, согласно желанію всего общества и приговору сельской Сборной Избы, начали хлопотать о построеніи въ своей слободе церкви во имя Архистратига Михаила и объ открытіи у себя своего собственнаго самостоятельнаго прихода. Для благонадежнейшаго успеха и для лучшаго руководства въ этомъ деле, прежде построенія церкви, они решились избрать и пригласить къ себе постояннаго священника и просили о томъ Бахмутское духовное Правленіе.
Репортомъ отъ 26-го іюня 1794 года Бахмутское духовное Правленіе по сему делу представляло преосвященному Гавріилу: “Бахмутскаго уезда деревни Железной общество въ поданномъ въ сіе Правленіе прошеніи прописали, что въ той деревни имеется казенныхъ поселянъ 112 дворовъ, въ нихъ мужеска 264 и женска 291 душа, священ-ника жъ для исправленія мірскихъ христіанскихъ требъ не имеется: а ныне священникъ Василій Лукіяновъ имеетъ желаніе быть въ той ихъ слободе, и просятъ о причисленіи показаннаго священника въ ихъ деревню, куда следуетъ, представленіемъ не оставить; почему оный священникъ Лукьяновъ о желаніи его быть навсегда въ деревне Железной священникомъ, въ духовномъ Правленіи былъ спрашиванъ и показалъ,—прошлаго 1788 года въ октябре месяце, по указу Екатеринославской духовной Консисторіи изъ села Желтаго переведенъ онъ для исправленія мірскихъ христіанскихъ требъ въ деревню Землянки, въ коей и ныне находится; но какъ оная деревня и село Ясеноватка поселены по теченію речки Торца смежно съ обеихъ сторонъ и во ономъ селе церковь выстроена и священникъ имеется, то жители Землянскіе и принадлежательны къ приходу Ясеноватскому Николаевской церкви, емужъ Лукьянову тамъ по малоприходству оставаться не при чемъ, а посему и пропитаться въ такомъ состояніи не можетъ, почему и желаетъ перейти на всегдашнее жительство въ деревню Железную, куда тамошніе жители и просятъ его неотступно. По справке жъ духовнаго Правленія оказалось,—въ поданныхъ за сей 1794 годъ исповедныхъ росписахъ показано въ деревне Желез-ной состоитъ дворовъ сто два, въ нихъ мужъ. 245 и жен. 259 душъ; въ принадлежащей же къ тому приходу деревне коллежскаго ассесора Фурсова дворовъ 10, въ нихъ муж. 19 и жен. 32 души; упоминаемые жъ село Ясеноватка и деревня Землянки поселены, точно, по теченію речки Торца смежно съ обеихъ сторонъ и во ономъ селе построена церковь и священникъ имеется; жители Землянскіе, действительно, принадлежательны къ приходу Ясеноватскому, а священнику Лукьянову, по малоприходству, пропитаться трудно; да и Ясенойатскій приходъ самъ посебе къ достаточному продовольствію священника съ причтомъ скуденъ. А посему Вашему Высокопреосвященству духовное Правленіе доноситъ, что по прошенію деревни Железной посе-лянъ, священника Лукьянова (кой и самъ свое желаніе къ бытію въ Железной сказкою предъявилъ) определить нужно, который ныне исправляетъ тамъ требы, и проситъ архипастырской резолюціи; деревни жъ Железной поселянъ просьбу и священника Лукьянова сказку при семъ подноситъ”. По сей просьбе священникъ Лукьяновъ определенъ въ Железное.
Въ прошеніи отъ 30-го сентября 1794 года жители слободы Железной писали Бахмутскаго уезда земскому исправнику Андрею Ивановичу Шабельскому: “Въ деревне нашей имеется 130-ть дворовъ, въ которыхъ состоитъ муж. 250 и жен. 300 душъ. А поелику разстояніемъ отъ сей деревни церковь состоитъ въ 25 верстахъ, то въ полученіи христіанскихъ требъ претерпеваемъ мы великую нужду; по чему и вознамерились выстроить деревянную церковь во имя Архистратига Михаила. Того ради объ отводе для священно и церковнослужителей подцерковной земли и о испрошеніи позволенія строить помянутую церковь вашего благородія покорнейше просимъ, куда следуетъ, неоставить отнестись своимъ пред-ставленіемъ”. Исправникъ Шабельскій, при бумаге отъ 27-го генваря 1795 года, представляя правителю Екатеринославскаго Наместничества Хорвату означенное прошеніе поселянъ слободы Желѣзной и свидетельствуя о справедливости всего прописаннаго въ немъ, съ своей стороны просилъ г. Хорвата объ отмежеваніи изъ дачи техъ поселянъ 120 десятинъ земли для причта будущей церкви и объ исходатайствованіи имъ разрешенія построить таковую. По поводу сей просьбы Хорватъ въ промеморіи отъ 1-го іюня 1795 года писалъ къ преосвященному Гавріилу: “Препровождая у сего къ Вашему Высокопреосвященству поданное ко мне Бахмутскаго уезда деревни Железной отъ жителей прошеніе, изъясняющее желаніе ихъ выстро-ить въ той деревне церковь во имя святаго Архистратига Михаила съ обязательствомъ, что они ту церковь всеми нужными потребностями снабжать, а церковный причтъ содержать будутъ,—Вашего Высоко-преосвященства покорнейше прошу на сооруженіе помянутой церкви преподать архипастырское благословеніе; для чего и отмежеванной подъ оную церковь земле планъ у сегожъ прилагаю”.
По разсмотреніи всехъ обстоятельствъ сего дела и представленныхъ къ нему справокъ, преосвященный Гавріилъ резолюціею отъ 2-го іюля 1795 года разрешилъ устроить въ слободе Железной церковь во имя Архистратига Михаила. 6-го іюля 1795 года изъ Екатеринославской Консисторіи отправленъ въ Бахмутское духовное Правленіе указъ объ этомъ. Жители слободы Железной купили въ слободе тогоже уезда Епифановке готовое, прочное и крепкое, церковное зданіе и перевезли его въ свою слободу; 22-го ноября 1795 года Бахмутскій протоіерей Стефанъ, Ревуцкій въ слободе Железной освятилъ место подъ церковь, положилъ закладку на сооруженіе оной и на месте работъ водрузилъ крестъ. 
Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1795 года Бахмутской соборной Троицкой церкви священникъ Іоаннъ Лашкевичъ. По просьбѣ прихожанъ слободы Желѣзной и согласно его собственному желанію, переведенъ въ слободу Желѣзную, на мѣсто престарѣлаго священника Лукьянова, для лучшаго надзора за ходомъ дѣлъ по устройству церкви.
Репортомъ отъ 31-го октября 1796 года Бахмутское духовное Правленіе представляло преосвященному Гавріилу: “Бахмутскаго уѣзда села Желѣзнаго священно и церковнослужители и приходскіе люди поданнымъ въ сіе Правленіе прошеніемъ прописываютъ,—въ вышеписанномъ де селѣ ихъ вновь во именованіе Архистратига Михаила церковь строеніемъ окончена и ко освященію уже изготов-лена,—просили о освидѣтельствованіи и о выдачѣ на освященіе оной церкеи новаго святаго антиминса, куда слѣдуетъ, представленіемъ не оставить. Почему освидѣтельствованіе чинено, и въ какомъ состояніи церковь и какія во оной имѣются утвари, прилагается при семъ опись. А потому Вашему Высокопреосвященству о выдачѣ на освященіе въ ономъ селѣ Желѣзномъ Архангельской церкви новаго шелковаго святаго антиминса духовное Правленіе представляя чрезъ подноси-теля сего, священника села Александровки Стефана Сластовникова, испрашиваетъ благопризрительной резолюціи”.
По сему репорту преосвященный Гавріилъ резолюціею отъ 11-го ноября 1796 года благословилъ протоіерею Петру Расевскому освятить новоустроенную въ слободѣ Желѣзной церковь и дозволилъ выдать для этого новый освященный антиминсъ. 20-го ноября 1796 года изъ Екатеринославской Консисторіи отправленъ въ Бахмутское духовное Правленіе указъ объ этомъ; а 16-го декабря 1796 года Бахмутскій протоіерей Петръ Расевскій соборнѣ, по надлежащему церковному чинопослѣдованію, въ слободѣ Желѣзной освятилъ новосооруженную Архангело-Михайловскую церковь и открылъ въ ней богослуженіе и свяшеннодѣйствіе.