тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Бахмутська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (10.04.2017)

Вже 30 замість 10 днів надано неприбутковим для подання заяви з позначкою «Зміни»

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою від 13.07.2016 р. № 440.

Зокрема, передбачено, що зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду таких документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, вважаються для цілей оподаткування неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Крім того, збільшено терміни з 10 до 30 днів для подання контролюючому органу реєстраційної заяви та копій документів у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації або внесення змін до її установчих документів, у тому числі установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 195)

 

Готівку боржника стягуватимуть без рішення суду

Внесено зміни до Порядку стягнення готівки, яка належить платнику податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1244, з метою реалізації вимог ст. 95 Податкового кодексу.

Зазначеною статтею передбачено, зокрема, що у разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу в установлені Кодексом строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з його рахунків у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду.

При цьому обов’язковими умовами при застосуванні цієї норми є те, що:

  • податковий борг виник в результаті несплати самостійно задекларованих платником податків грошових зобов’язань,
  • сума такого податкового боргу перевищує 5 млн грн;
  • відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань;
  • податковий борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати.

Затверджено форму рішення про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду та форму Акта про вилучення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 192)

 

Виплачуєте дивіденди — сплатіть авансовий внесок

У разі виплати дивідендів у грошовій формі чи формі, відмінній від грошової, власнику — юридичній особі (резиденту чи нерезиденту), платник податку на прибуток нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток до/або одночасно з виплатою дивідендів.

При цьому резидент, що здійснює на користь нерезидента виплату доходу у вигляді дивідендів, утримує податок з такого доходу за ставкою в розмірі 15 % його суми та за його рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

(Лист ДФС України від 10.03.2017 р. № 3365/О/99-99-15-02-02-14)

 

Продаж інвестиційної нерухомості: як відобразити в обліку?

У разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування згідно з нормами  пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу не здійснюється. Результат від  продажу таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінансового результату до оподаткування без коригувань.

(Лист ДФС України від 15.03.2017 р. № 5140/6/99-99-15-02-02-15)

 

Чи впливають суми штрафних санкцій на фінрезультат?

Фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих:

  • контролюючими органами за порушення вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на такі контролюючі органи;
  • на користь фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб— підприємців) відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів.

(Лист ДФС від 03.03.2017 р. № 4486/6/99-99-15-02-02-15)

 

Безоплатне харчування працівників – хто сплатить податки?

Якщо роботодавцем організовується для працівників безкоштовне харчування за принципом «шведського столу», коли неможливо визначити кількість спожитих продуктів кожною окремою особою, тобто отриманий дохід у вигляді додаткового блага не може бути персоніфікований, то вартість такого харчування не може розглядатися як об’єкт оподаткування та база нарахування єдиного внеску.

Водночас операції підприємства з безкоштовного харчування своїх працівників на умовах «шведського столу» для такого підприємства – платника ПДВ є об’єктом оподаткування ПДВ, під час здійснення яких ПДВ нараховується у загальновстановленому порядку.

(Лист ДФС України від 22.03.2017 р. № 5683/6/99-99-13-02-03-15)

 

Як оподатковується операція з продажу корпоративних прав фізичною особою — резидентом юридичній особі — нерезиденту

Якщо операція з продажу корпоративних прав українського емітента фізичною особою — резидентом юридичній особі — нерезиденту відбувається на території України, то дохід, отриманий від такого продажу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи як інвестиційний прибуток та оподатковується податком на доходи фізичних осіб з урахуванням норм п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу.

(Лист ДФС України від 22.03.2017 р. № 3833/Т/99-99-13-02-03-14)

 

Якщо код послуги відсутній до внесення змін до форми накладної — це помилка чи ні?

Оскільки форма податкової накладної не містила окремого поля для відображення коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, до внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код послуги тимчасово не зазначався.

Відсутність коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг у податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 1 січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної, не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

Нагадуємо, що наказ Мінфіну України від 23.02.2017 № 276, яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної, набрав чинності 01.03.2017 р.

(Лист ДФС України від 21.03.2017 р. № 5538/6/99-95-42-03-15)

 

Порядок попереднього узгодження цін у КО зазнав змін

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженого власною постановою від 17.07.2015 р. № 504.

Зокрема, змінами передбачено, що договір про попереднє узгодження ціноутворення набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.

Крім того, з трьох до п’яти календарних років продовжено дію договору про узгодження ціноутворення.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 194)

 

Коли батьки і діти для цілей податкового обліку вважаються пов’язаними особами

Уразіякщодвіпов’язаніфізичніособибезпосередньота/абоопосередковано (матичерезсина, асинчерезматір) володіютькорпоративнимиправамиюридичнихосібурозмірі 20 ібільшевідсотківукожнійтакійюридичнійособі, тотакіюридичніособивважаютьсяпов’язаними.

За наявності обставин, зазначених в абзаці першому пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов’язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах «а» — «в» цього підпункту.

Водночас повідомлено, що контролюючий орган у судовому порядку може довести на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи (пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

(Лист ДФС України від 16.03.2017 р. № 3558/М/99-99-15-02-02-14)

 

Донецькою митницею оформлено понад 7 тис. митних декларацій

З початку року в Донецькій митниці ДФС оформлено 7087 митних декларацій всіх типів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року  кількість оформлених митних декларацій збільшилась на 1080, або на 18%. З них дві третини, або 5137 – це експортні декларації, 1023 – імпортні, 927 оформлено в інших митних режимах. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість оформлених експортних декларацій зросла на 28%. Нагадаємо, що збільшення експорту забезпечує поповнення державного бюджету валютними надходженнями. 

Упродовж перших двох місяців 2017 року зовнішньоторгівельні операції оформили 285 осіб, що на 18 % більше, ніж у січні-лютому 2016року. Переважна більшість учасників зовнішньоекономічної діяльності – експортери, їх основу з долею в загальному експорті 80% складають металургійні підприємства. Значна доля експорту також припадає на видобувну, машинобудівну, коксохімічну, хімічну та харчові галузі.

В Донецькій митниці ДФС постійно проводяться заходи, направлені на покращення якості сервісу для суб`єктів, що здійснюють операції з товарами, та громадян. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, середній час митного оформлення імпортних товарів зменшився  в два рази та складає 56 хвилин.  Дещо покращився і середній час митного оформлення експортних вантажів, який  становить 24 хвилин.

Зовнішньоторговельний обіг у січні-лютому 2017 року збільшився  на 40% порівняно з 2016 роком та склав 583 млн. доларів.Імпортовано товарів на 107 млн. дол. (збільшення на 29%), експортовано – на 476 млн. дол. (збільшення на 43%). Тенденція другої половини 2016 року, коли товарообіг перевищував обсяги аналогічного періоду минулого року, зберігається у 2017 році. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу складає 369млн.доларів.

За даними Державної служби статистики України у 2016 році доля Донецької області в загальних обсягах складає 9,4% за експортом (третє місце після м. Києва та Дніпропетровської області) та 2,8% – за імпортом.

 

Донеччина: у  фіскальній службі триває робота з запобігання та протидії корупції

Одним з найважливіших напрямків роботи підрозділів внутрішньої безпеки фіскальної служби є запобігання і протидії корупції. Іх робота спрямована на досягнення конкретного результату – притягнення працівників, винних у вчиненні корупційних діянь, до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

За січень-березень 2017 року співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Донецькій області (УВБ) проведено 6 службових перевірок відносно працівників територіальних органів ГУ ДФС у Донецькій області.

Працівниками Національної поліції України 19.01.2017 за матеріалами УВБ  складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією за неповідомлення  про наявний реальний конфлікт інтересів (передбачене ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)) та за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (передбачене ч. 2 ст. 172-7 КУпАП). Адміністративні протоколи направлено до суду для розгляду та прийняття рішення.

Також за матеріалами УВБ Прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень та розпочато 2 кримінальні провадження, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, стосовно посадових осіб Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, які з використанням влади та службового становища всупереч інтересам служби склали ряд офіційних документів, чим завдали істотної шкоди правам, свободам та інтересам громадян, що охороняються законом. УВБ здійснює оперативне супроводження даних кримінальних правопорушень.

Крім того, з метою запобігання корупції, забезпечення законних прав та інтересів громадян і юридичних осіб, усунення причин та умов, що їй сприяють, своєчасного реагування на проблемні питання УВБ постійно проводилась профілактична робота, направлена на упередження корупційних проявів у сфері службової діяльності. Так, за січень-березень 2017 року співробітниками УВБ проведено 209профілактичних заходів (бесід, лекцій, виступів) в колективах.

З метою вивчення професійних якостей кандидатів на посади в органи ГУ ДФС у Донецькій області та Донецької митниці ДФС організовано та проводиться тестування на знання вимог діючого законодавства. Також, з метою недопущення призначення осіб, які не відповідають вимогам діючого законодавства та у подальшому можуть скомпрометувати  діяльність ГУ ДФС у Донецькій області  та Донецької митниці ДФС, за вказаний період проведено 29 перевірок кандидатів.

Нагадуємо, що з метою оперативного опрацювання інформації від громадян та суб’єктів господарювання щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників Державної фіскальної служби України, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також для вирішення інших суперечливих питань, які виникають у процесі адміністрування податків або під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, діє антикорупційний сервіс ДФС України «Пульс» (телефон сервісу (044) 284-0007).

 

На Донеччині до місцевих бюджетів направлено понад  2,2 мільярда гривень

Саме таку суму податкових надходжень отримали місцеві громади регіону у першому кварталі 2017 року, що на 616 млн грн або на 37% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Зокрема, з початку року спостерігається суттевє зростання середньомісячного показника надходжень до місцевих бюджетів Донецької області – на 206 млн гривень. Таким чином, за підсумками першого кварталу 2017 року щомісяця до місцевої казни надходить понад 750 млн гривень. Таке збільшення надходжень передусім є результатом плідної співпраці працівників територіальних органів фіскальної служби Донеччини з місцевими громадами, платниками податків та органами місцевого самоврядування.

Як завжди, лідируючі позиції у формуванні бюджетів належать податку на доходи фізичних осіб – 58% від загального збору. За три місяці поточного року надійшло 1,4 млрд грн зазначеного податку.

Друге місце в наповненні місцевої казни залишає за собою екологічний податок. Цьогоріч вже надійшло понад 256 млн грн, що складає 17% від загального збору.

Третя сходинка у наповненні місцевих бюджетів області належить землекористувачам області, які у першому кварталі цього року перерахували до бюджету більш  ніж 206 млн грн, або 9% від загального збору.

 

Фіскали Донеччини викрили схему нелегального постачання товарів в «ДНР» на суму понад 100 мільйонів гривень

Оперативними та слідчими підрозділами Головного управління ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками Прокуратури Донецької області  в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України, викрито схему нелегального постачання товарів в так звану «ДНР» на суму більш, ніж 100 млн  гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів було виявлено осіб, які фактично контролюють діяльність групи підприємств, розташованих як на території України, так і на тимчасово непідконтрольної українській владі території, та у період 2016-2017 рр., використовуючи реквізити підприємств – нерезидентів, зареєстрованих в юрисдикціях з пільговим оподаткуванням, здійснювали поставки товарів через територію Російської Федерації. В подальшому ці товари  ввозились до м. Донецька через неконтрольовану ділянку державного кордону України.

Таким чином, товари ввозились на територію країни без належного митного оформлення, та, як наслідок, без відповідної сплати податків та обов’язкових платежів. В результаті такої протиправної діяльності бюджет України недоотримав більш ніж 4 млн гривень.

Досудове слідство триває.

Фахівцями Головним управлінням ДФС у Донецькій області на виконання розпорядження ДФС України продовжує проводитись комплекс широкомасштабних організаційно-практичних заходів «Рубіж-2017».

 

Начальник Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області                                 А.І. Данилюк