тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Про внесення змін до наказу по службі у справах дітей Торецької міської ради від 28.10.2016 № 128 «Про початок проведення перевірки посадових осіб служби у справах дітей Торецької міської ради, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

УКРАЇНА
Т О Р Е Ц Ь К А     М І С Ь К А     Р А Д А
С Л УЖ Б А    У    С П Р А В А Х    Д І Т Е Й

 

НАКАЗ

 

від 02.11.2016                                                                                                                                          №  130 

 

Про внесення змін до наказу по службі

у справах дітей Торецької міської ради

від 28.10.2016 № 128 «Про початок проведення перевірки

посадових осіб служби у справах дітей

Торецької міської ради, передбаченої  

Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі-Порядок), розпорядження міського голови від 24.10.2016 року № 140р, керуючись пунктом 2 розділу VI Положення про службу у справах дітей Торецької міської ради

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до пункту 4 наказу по службі у справах дітей Торецької міської ради від 28.10.2016 № 128 «Про початок проведення перевірки посадових осіб служби у справах дітей Торецької міської ради, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (далі Закон), виклавши його у наступній редакції

«4. Посадовим особам місцевого самоврядування служби у справах дітей Торецької міської ради з дня початку перевірки в десятиденний термін подати відповідальній за кадрову роботу (Волчковій):

–  згоду на використання персональних даних;

–  власноручно  написану   заяву   про   проведення   перевірки,  передбаченої  Законом,  про  те, що до особи не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 Порядку;

  – у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону – власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2 Порядку;

– копії (у двох примірниках): сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників  податків/сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України; декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (1 примірник).

Начальник служби  у справах  дітей
Торецької міської ради                                                                                                                   О.В.Гордієнко