тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Про початок проведення перевірки посадових осіб служби у справах дітей Торецької міської ради, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

УКРАЇНА
Т О Р Е Ц Ь К А     М І С Ь К А     Р А Д А
С Л УЖ Б А    У    С П Р А В А Х    Д І Т Е Й

 

НАКАЗ

  

від 28.10.2016                                                                                                                                           № 128

 

 

Про початок проведення перевірки

посадових осіб служби у справах дітей

Торецької міської ради, передбаченої  

Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі-Порядок), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, розпорядженням міського голови від 19.10.2016 року № 136р, керуючись пунктом 2 розділу VI Положення про службу у справах дітей Торецької міської ради

НАКАЗУЮ:

 1. Провести перевірку посадових осіб служби у справах дітей Торецької міської ради на вимогу Закону України «Про очищення влади» згідно Плану проведення перевірок затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р.

2. Визначити днем початку проведення перевірки 07 листопада 2016 року.

3. Відповідальній за кадрову роботу служби у справах дітей Торецької міської ради (Волчковій):

– забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Торецької міської ради та розміщення інформації про проходження перевірки особою, копії її заяви, декларації (форма без зазначення відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в триденний термін після одержання заяв від посадових осіб, щодо яких здійснюється перевірка, а також інформації за результатами проведеної перевірки;

– забезпечити доведення цього наказу під підпис до посадових осіб служби у справах дітей Торецької міської ради, в тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною, відсутні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, тощо);

– надіслати органам перевірки, в обумовлені даним наказом строки, запити про проведення перевірки передбаченої  Законом України «Про очищення влади»;

– довідки про результати перевірки та усі матеріали, що надійшли під час перевірки, додати до особової справи особи, стосовно якої проводилась перевірка.

4. Посадовим особам місцевого самоврядування служби у справах дітей Торецької міської ради з дня початку перевірки в десятиденний термін подати відповідальній за кадрову роботу (Волчковій):

–  згоду на використання персональних даних;

– власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

– у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» – власноручно написану заяву про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону;

  – у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» – власноручно написану заяву про те, що до неї застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону;

– копії (у двох примірниках): сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників  податків/сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України; декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (1 примірник);

5. Координацію за ходом виконання наказу покласти на відповідальну за кадрову роботу (Волчкову), контроль  залишаю за собою.

Начальник служби  у справах  дітей
Торецької міської ради                                                                                                              О.В.Гордієнко