тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Артемівська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує (05.09.2016)

Матеріальна допомога і ЄСВ

ДФС України роз’яснено, що матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, не є базою нарахування єдиного внеску.

Лист від 19.08.2016 р. № 18024/6/99-99-13-02-03-15  

 

Коригування показників підрозділу “Військовий збір” Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

   У податковому розрахунку за формою № 1ДФ, рядок “Військовий збір – виключення”, призначено для коригування раніше поданої звітності.

   
   Так, у разі подання Податкового розрахунку з відміткою “Звітний новий” чи “Уточнюючий” для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку “Військовий збір – виключення****” потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку “Військовий збір” відобразити правильну інформацію.
   
   Зазначена норма передбачена абз. 12 п. 4.4 Наказу МФУ від 13.01.15 № 4 “Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку”.

 

Коли не коригується фінрезультат на суму нарахованих

відсотків за позиками від пов’язаних осіб — нерезидентів

ДФС листом від 11.08.2016 р. № 17496/6/99-99-15-02-02-15 повідомляє: у разі якщо на початок і кінець звітного податкового періоду підприємство не мало боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами протягом звітного періоду, коригування фінансового результату до оподаткування, відповідно до п. 140.2 ПКУ, за відсотками на користь пов’язаних осіб — нерезидентів не здійснюється.

Фінансовий результат до оподаткування, згідно з п. 140.2 ПКУ, підлягає коригуванню за умови нарахування в бухгалтерському обліку платником податку процентів по будь-яких боргових зобов’язаннях (кредитах, позиках, депозитах, операціях РЕПО, зобов’язаннях за договорами фінансового лізингу й інших запозиченнях незалежно від їх юридичного оформлення), що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, у т.ч. за кредитом, використаним платником для надання поворотної фінансової допомоги третім особам.

 

Як відобразити у ф. 1ДФ нараховані та

виплачені доходи самозайнятих осіб у різних кварталах

Дохід, який виплачується самозайнятій особі, отримано від операцій, здійснюваних у межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності, то в податковому розрахунку за ф. 1ДФ заповнюються графи 3 та 3а.

При цьому графа 3 «Сума виплаченого доходу» заповнюється в разі фактичної виплати доходу самозайнятій особі.

Під час виплати суб’єктами господарювання — податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних із такою діяльністю, податок на доходи в джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, котра провадить незалежну професійну діяльність (п. 178.5 ПКУ)

 

Виплачений завдаток фізособі

обкладається ПДФО та військовим збором

ДФС у листі від 18.08.2016 р. № 17968/6/99-99-13-02-03-15 повідомила, що дохід у вигляді завдатку, нарахований (виплачений) юридичною особою фізичній особі, включається до складу її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи й обкладається ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

Виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком (ст. 546 ЦКУ). Зокрема, завдатком є грошова сума чи рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних із нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання та на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних із боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом (ст. 570 ЦКУ).

Чи штрафуватимуть сільгоспвиробників,

які бажають стати єдинниками групи 4,

але до 20 лютого подали не повний пакет документів

Фахівці ДФСУ в підкатегорії 108.04 системи «ЗІР» нагадали: для підтвердження статусу платника єдиного податку групи 4 сільськогосподарським товаровиробникам необхідно дотримуватися певних умов, зокрема — подати не пізніше 20 лютого до контролюючих органів загальну та звітні декларації з додатками. Порушення порядку подання податкових декларацій, зокрема, неподання чи подання декларацій після визначеного ПКУ граничного строку, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн (п. 120.1 ст. 120 ПКУ).

Водночас контролери зауважили: суб’єкти господарювання, які на початок звітного року не перебували на обліку в контролюючих органах як платники єдиного податку групи 4 та подали до контролюючих органів до 20 лютого (включно) не повний пакет документів, передбачених пп. 298.8.1 ПКУ, не можуть набути статусу платника єдиного податку групи 4. Отже, до таких суб’єктів господарювання не застосовується дія п. 120.1 ПКУ в частині неподання або загальної чи звітної(их) податкових декларацій платника єдиного податку групи 4.

 

Нюансы налогообложения

операций по предоставлению услуг

Если плательщикне избрал кассового методаопределения налогового обязательства, и первое событие (отгрузка товаров, оформление документа на поставку услуг или зачисление средств от покупателя) состоялось до его регистрации плательщиком НДС, а второе – после такой регистрации плательщика НДС, то налоговоеобязательство по НДСпо этой операциине начисляется.

Если же онприменял кассовый метод, то в случае поступления по факту оплаты поставленных товаров/услуг после его регистрации плательщиком НДС плательщик обязан задекларировать налоговые обязательства по НДСи погасить их в установленном законодательством порядке.

Если плательщик на дату возникновения первого события обязан был зарегистрироваться плательщиком НДС в связи с достижением объема налогооблагаемых операций 1млн. грн, но не зарегистрировался, тобудут начислятьсяналоговыеобязательства по НДС, ноне будет предоставляться право на налоговый кредит.

Письмо ГУ ГФС в г. Киеве от 12.08.2016 г. № 18179/10/26-15-12-05-11.

Считается ли доходом нерезидента

уплаченная в его пользу пеня за нарушение условий договора

Перечень доходов, полученных нерезидентом с источником их происхождения из Украины, которые облагаются налогом на доходы нерезидентов, установленпп. 141.4.1 НКУ.

Пеня и штрафные санкции, начисленные/оплаченные нерезиденту резидентом Украины согласно внешнеэкономическому контракту, не указаны в перечне доходов, которые подлежат налогообложению по правиламп. 141.4 НКУ.

Начисление/оплата пени в пользу нерезидента за неисполнение денежного обязательства украинским субъектом хозяйствования по контракту по поставке товаров (работ, услуг) нельзя считать получением доходов от деятельности нерезидента на территории Украины, поскольку нерезидент не совершает каких-либо действий или операций, приводящих к начислению пени и штрафных санкций.

Соответственно начисленные пеня, штрафы и неустойкине могут быть отнесены к доходам от деятельности на территории Украиныс целью налогообложения налогом на репатриацию доходов нерезидента.

Письмо ГФС от 17.08.2016 г. № 18414/10/26-15-14-06-04-29

 

Неприбыльные организации должны

обновить информацию о себе до 1 января 2017 года

ГФС в письме от 05.08.2016 г. № 26635/7/99-99-12-02-01-17 напомнила, что неприбыльные организации, которые внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на день вступления в силуЗакона от 17.07.2015 г. № 652-VIIIи не отвечают требованиям пункта133.4 НКУ, обязаныдо 1 января 2017 годапривести свои учредительные документы в соответствие с нормами НКУ и в этот же срок представить копии таких документов в контролирующий орган.

В противном случае контролирующий органисключит такие организации из Реестра неприбыльных учреждений и организаций после 1 января 2017 года

Подання декларації з акцизного податку

Якщо платник не є особою, яка реалізує пальне або здійснює діяльність, яка не ліцензується, тобто у нього відсутні діючі (в т.ч. призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією та у звітному періоді у такого платника не виникли об’єкти оподаткування, або не з’явились показники, що підлягають декларуванню, то платник у такому звітному періоді не зобов’язаний подавати декларацію з акцизного податку.

Підпунктом 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

При цьому платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49 ПКУ).

Також платники, визначені п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 прим. 1 ст. 49 ПКУ).

Начальник  АОДПІ                                                                     А.І. Данилюк