тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Положення про центр

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТОРЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

(нова редакція)

м. Торецьк

2019 рік

 

1. Торецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – центр) – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням Торецької міської ради, підпорядковується їй та на час дії військово-цивільної адміністрації  міста Торецьк Донецької області (далі – ВЦА) належить до сфери її управління. 

2.1. Діяльність центру спрямовується Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

2.2 Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується органом, який його утворив та ВЦА.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, що регулюють діяльність неприбуткової організації,  указами  Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, Податковим кодексом України, актами Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Мінсоцполітики, Донецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, розпорядженнями Донецької обласної державної адміністрації, цим Положенням, рішеннями виконавчого комітету Торецької міської ради, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови та розпорядженнями керівника ВЦА, іншими актами законодавчої та виконавчої влади.

4. Основними принципами діяльності центру є:

– законність;

– соціальна справедливість;

– доступність та відкритість;

– конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

– додержання і захист прав людини;

– адресність та індивідуальний підхід;

– добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

– комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

– дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

– максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 1. Основними завданнями центру є:

– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

– виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведення оцінки потреб їх у таких послугах;

– організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

– забезпечення взаємодії із структурними підрозділами ВЦА, структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

 1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

– виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

– соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

– соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

– надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали  від домашнього насильства, та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали  від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, соціальні послуги з:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Донецькому обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Торецькій міській раді, її виконавчим органам та ВЦА;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ВЦА, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

 1. Центр має право:

– вносити Мінсоцполітики, Донецькому обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Торецькій міській раді, її виконавчим органам та ВЦА пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

– подавати пропозиції до проектів місцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції;

– укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

– залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

– вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

– утворювати спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, та насильства за ознакою статі, зокрема мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, притулку у формі структурних підрозділів центру.

 1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови, розпорядженням керівника ВЦА.
 2. Директор центру:

– здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку  штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

– затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

– видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

– представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, ВЦА, підприємствами, установами та організаціями;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

– утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

– приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

 1. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

 1. Торецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є неприбутковою організацією.
 2. Доходи (прибутки) центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності центру.
 3. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників, членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 4. У разі припинення діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи юридичної особи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям (установам) відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 
 5. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
 6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

 17. Юридична адреса центру: 85200, м. Торецьк, вул. Руднична, б. 35.

 18. Повна назва: Торецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Скорочена назва: ТМЦСССДМ.

 19. Центр у своєї діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Директор Торецького міського
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді                                                                                  Л.В. Єслюкова