тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

Положення про центр

 

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           розпорядження керівника Торецької

                                                                                    міської військово-цивільної адміністрації

                                                                                    Бахмутського району Донецької області

                                                         _____________ №______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комунальний заклад Торецький міський центр соціальних служб

(нова редакція)

м. Торецьк

2021 рік

Загальні положення

1.1 Комунальний заклад Торецький міський центр соціальних служб (далі – Центр) є закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.

1.2. Повне найменування Центру – Комунальний заклад Торецький міський центр соціальних служб.

Скорочене найменування Центру – КЗ Торецький МЦСС.

1.3. Центр утворений Торецькою міською радою, підпорядкований та підзвітний їй (далі – засновник). На час дії Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (далі – Торецька міська ВЦА) Центр підпорядковується їй та її керівнику, з урахуванням потреб Торецької міської територіальної громади.

Торецька міська ВЦА є правонаступником прав та обов’язків Торецької міської ради, яка реорганізовується шляхом приєднання до Торецької міської ВЦА на підставі статті 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», розпорядження керівника Торецької міської ВЦА від 01.04.2021 № 4р «Про початок реорганізації міських, селищних рад, які увійшли до складу Торецької територіальної громади шляхом приєднання до Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області».

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

1.4. Методичний та інформаційний супровід діяльності центру забезпечує Донецький обласний центр соціальних служб.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Держсоцслужби, іншими нормативно-правовими актами у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, а також рішеннями засновника та розпорядженнями керівника Торецької міської ВЦА, цим Положенням.

Діяльність центру спрямовує Управління соціального захисту населення Торецької міської ВЦА.

1.6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку, штамп та бланк із своїм найменуванням.

1.7.  Організаційно-правова форма Центру: комунальний заклад.

1.8. Місцезнаходження Центру: вулиця Руднична, будинок 35, місто Торецьк, Донецька область, 85200.

1.9. Питання діяльності Центру, не передбачені даним Положенням, регулюються чинним законодавством України.

II  Мета, завдання та принципи діяльності Центру

2.1. Метою діяльності Центру є здійснення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надання їм соціальних послуг.

2.2. Центр проводить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

2.3. Основними завданнями Центру є:

– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

–  надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

2.4.  Центр відповідно до визначених для нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

– запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

– виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

– соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

– надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема: соціального супроводу; консультування; соціальної профілактики; соціальної інтеграції та реінтеграції; соціальної адаптації; соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; кризового та екстреного втручання; представництва інтересів; посередництва (медіації); інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб.

4) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

5) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

6) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

7) вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

8) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

9) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги;

10) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами – підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист;

11) інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття, особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання;

12) інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

13) бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;

14) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику;

15) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах.

III. Структура Центру

3.1. Для реалізації своїх повноважень Центр може утворювати стаціонарні служби (відділення) та денні служби (відділення), що виконують окремі функції, зокрема:

–  службу (відділення) соціальної роботи у громаді;

– мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

– притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Відповідно до потреб громади у соціальних послугах у Центрі можуть утворюватися:

1) стаціонарні служби (відділення), що:

–  виконують роботу із запобігання відмовам від новонароджених дітей;

– здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей та соціальну адаптацію осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

–  надають тимчасовий притулок сім’ям з дітьми;

2) денні служби (відділення), що забезпечують:

– соціально-психологічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членів їх сімей;

–  соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів;

– соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом;

– денний догляд за дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено інвалідність, із тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що дають право на надання їм відповідно до чинного законодавства соціальних послуг;

3) спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема денний центр соціально-психологічної допомоги, службу первинного соціально-психологічного консультування;

4) мобільну бригаду екстреного реагування.

Центр може утворювати інші структурні підрозділи (служби), діяльність яких спрямовується на проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю і надання їм соціальних послуг, з урахуванням потреб, визначених у Торецькій міській територіальній громаді.

Права Центру

4.1. Центр має право:

– самостійно визначати форми та методи роботи;

– подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;

– залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;

– залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

Організація роботи та керівництво Центру

5.1. Підставою для надання Центром соціальних послуг є:

– направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про надання послуг центром;

– результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

5.2. Прийняття рішення про надання соціальних послуг Центром, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.

5.3. Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку керівник органу, яким утворено Центр.

5.4. Директор Центру:

– організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання Центром визначених для нього завдань;

– здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів і нормативів;

– забезпечує своєчасне подання звітів про роботу Центру до органу, яким утворено Центр;

– затверджує положення про структурні підрозділи (служби) Центру;

– затверджує посадові інструкції працівників Центру;

– призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

– затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

– видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

– укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

– розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

– забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів/ надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

– вживає заходів до поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

– виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

5.5. За порушення трудової та виконавчої дисципліни, неякісне, несвоєчасне виконання посадових обов’язків працівники Центру притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

Фінансове та матеріальне-технічне забезпечення Центру

6.1. Центр утримується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті Торецької міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.2. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів із встановленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

6.3. Розмір плати за соціальні послуги визначається Центром в установленому законодавством порядку і затверджується його директором.

6.4. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

6.5. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частин для розподілу серед власників (учасників), працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами Центру.

6.6. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

6.7. Штатний розпис Центру затверджується відповідно до Примірного штатного нормативу чисельності працівників, який затверджений наказом Мінсоцполітики, та з врахуванням розпоряджень керівника Торецької міської ВЦА про введення до штату Центру штатних посад працівників.

6.8. Положення, кошторис і штатний розпис Центру затверджуються органом, який його утворив в межах фонду оплати праці.

6.9. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

– створення належних умов для професійної діяльності, у тому числі шляхом підвищення кваліфікації, супервізії;

– проведення профілактичного медичного огляду;

– захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

– надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених засновником;

– створення безпечних умов праці.

6.10. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності, моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг проводиться відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення його функціонування.

6.12. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися у просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.240:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” та                     ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”.

Якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” за погодженням із громадськими організаціями осіб з інвалідністю.

VII. Внесення змін до Положення

7.1. Внесення змін до Положення Центру та затвердження Положення в новій редакції приймається Засновником та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

VIII. Припинення діяльності Центру

8.1. Припинення діяльності Центру шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється Засновником або за рішенням суду, в межах чинного законодавства.

 

 

 

Керівник Торецької міської

військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                                Василь ЧИНЧИК