тризуб
Торецька міська військово-цивільна адміністрація
Бахмутського району Донецької області

ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА

Особливістю виховної діяльності загальноосвітніх закладів м.Торецька в нинішніх умовах є відмова від авторитарно-консервативної моделі на користь особистісно-зорієнтованої. На виконання Проекту «Виховання молодого покоління Дзержинська» у межах Програми «Освіта Дзержинська. 2012-2016р.» відповідно до завдань і пріоритетів, визначених Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» педагогічна громадськість міста працює над проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості через виховання національно-патріотичних якостей учнів у системі урочної та позакласної діяльності». Метою цього Проекту є створення виховного простору, в якому дитина, зберігаючи свою індивідуальність  взаємодіє з навколишнім світом, приймає рішення і усвідомлює їх наслідки. Головним завданням є  становлення самодостатнього громадянина – патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських / конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.

Саме тому зусилля педагогів  Торецька спрямовані на утвердження в місті патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та  конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу,  набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

На основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді був складений та затверджений план заходів з національно-патріотичного виховання Дзержинського міського відділу  освіти  на 2015 – 2016 н.р. Складовою плану було забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей, виховання правової культури, сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, продовження  духовних та культурних надбань українського народу, формування мовної культури, почуття патріотизму, відновлення і вшанування національної пам’яті, психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, забезпечення духовної єдності поколінь, створення умов для розвитку громадянської активності тощо.

До засобів патріотичного виховання належать рідна мова, вітчизняна історія, українська література, рідна природа, українська культурно-духовна спадщина тощо. Відділ освіти проводить  системну роботу щодо належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, створюються належні умови для рівного доступу до якісної освіти.  

Серед основних напрямків роботи відділу освіти є роз’яснення ролі української мови як державної. Відділ освіти продовжує працювати над збільшенням охоплення учнів навчанням українською мовою. Сьогодні загальна кількість закладів освіти з українською мовою навчання становить 75,3% (у 2009-2010н.р. – 52,6%). Наступність у навчанні українською мовою між дошкільними і загальноосвітніми навчальними закладами у місті становить 100%.

За даними обласного моніторингу якості знань із української мови та літератури середній показник  якості мовно-літературної освіти по місту первищує обласний з мови на 8,6 %, (обласний 48,4%), з літератури на 9,6% (обласний 44,4%).  Якість ЗНО та ДПА   в 11 класі (випуск  2016 року)   по місту становить 55 %.

Мовний компонент (за Державним стандартом) спрямовує на формування в учнів  стійкої мотивації до вивчення предмета, на усвідомлення  функцій  мови та мовлення  в  навчальному  процесі і в суспільстві,  на виховання поваги до української мови як державної та рідної, на розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, на формування гуманістичного світогляду, моральних та естетичних переконань, національних та  загальнолюдських цінностей.

        У старшій школі  враховані  нахили, здібності учнів, створені  умови  для навчання за обраним профілем, у тому числі й філологічним.

Продовжено роботу спецкурсів  та факультативів  з вивчення української мови та підвищення рівня володіння українською мовою дітьми різних вікових категорій: «Комунікативна граматика української мови», «Вчимося бути грамотними», «Досліджуємо історію та культуру України», «Український музичний фольклор», «Народознавство», «Християнська етика в українській культурі», «Українське народне мистецтво»,  «Ділова українська мова» тощо.

Забезпеченню потреб  учнів у вивченні державної мови  сприяє також стимулювання самостійності і творчості вчителів-філологів  через  дистанційну кредитно-модульну форму підвищення кваліфікації, залучення  до науково-практичної  роботи через конференції, семінари – практикуми, майстер-класи,  участь у традиційному професійному конкурсі «Учитель року»  у номінації «Українська мова та література».

Аналіз кадрового забезпечення свідчить про послідовне підвищення якісних та кількісних показників. Українську мову та літературу викладають 49 учителів.  Із них спеціалістів вищої категорії – 12 – 25 %, 1 категорії – 20 – 41 %,  2 категорії – 12- 25 %, спеціалісти – 5 – 9 %. Мають педагогічне звання: «Методист» – 2 – 4 %,  «Старший учитель» – 6 –  12 %,  що свідчить про  цілеспрямовану, систематичну, глибоку роботу щодо підвищення педагогічної майстерності кожного вчителя.  Цій роботі сприяє проведення  різноманітних заходів:  конференції, майстер-класи.

Українську мову в початкових класах викладають не тільки вчителі початкової ланки, а й спеціалісти-філологи,  що сприяє досягненню якісного рівня навчальних досягнень учнів.

Формуванню в учнів національної свідомості, чіткої громадянської позиції сприяло  проведення  заходів  до Міжнародного дня рідної мови, тижнів української мови, тематичних виховних годин і свят тощо, а також здійснювалося   через участь  учнів загальноосвітніх  шкіл  у   мовознавчих   конкурсах («Патріот», «Соняшник»).  Так у  2015-2016 навчальному році учні шкіл міста стали учасниками Всеукраїнського    конкурсу  учнівської творчості  «Об’єднаймося, брати мої…» – 12 учнів (1 переможець, 2 лауреати обласного етапу); Всеукраїнської гра з української мови «Соняшник» – 511 учнів  (53 дипломи І ст., 45 дипломів ІІ ст., 33дипломи ІІІст. Всеукраїнського рівня); Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови –  196 учнів. Учениця НВК «Школа-ліцей» Жарун Юлія стала переможцем обласного  та учасником всеукраїнського етапу олімпіади з української мови та літератури.

Окрім позитивних   тенденцій  діяльності   міського відділу освіти  та  навчальних закладів  щодо функціонування української мови,  слід звернути увагу на  якість підготовки  учнів, у тому числі й   претендентів на нагородження Золотими та Срібними медалями до ЗНО, посилити роботу щодо пропаганди вживання  української  мови у різних   сферах  життя, закохувати учнів та педагогів до участі в україномовних конкурсах та Інтернет-олімпіадах.  

Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

В навчальних закладах міста використовується соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», ігри-драматизації, створення ситуацій успіху, демократичний діалог, засоби народної педагогіки тощо

            Традиційним стало щорічне написання Всеукраїнського радіо диктанту єдності. У цьому році його писало 566 учнів, 40 педагогів, 9  працівників відділу освіти, 24 батьків.

Супровід національно-патріотичного виховання в навчальних закладах міста здійснює міський відділу освіти. До заходів був виданий методичний вісник «Орієнтир», у якому, по-перше, звертається увага на нормативно-правову базу з питань національно-патріотичного виховання. Це Укази Президента України, Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, Концепція національно-патріотичного виховання молоді,  Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді,  накази та листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з цього приводу тощо. На підставі  методичних рекомендацій МОН щодо організації національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді розроблені  рекомендації  з урахуванням сучасних умов, наданий  зразок плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання учнів у ЗОШ, складено  рекомендації щодо  створення музеїв при закладах освіти та  каталог шкільних музеїв і музейних кімнат. У місті їх сьогодні 16. Також надані зразки ведення документації музею та програми гуртка «Юні музеєзнавці»,  гуртка  «Юні екскурсоводи».

Реалізація пріоритетних напрямків виховання відбувається також через роботу шкільних та позашкільних гуртків та клубів національно-патріотичного спрямування. У навчальних закладах м. Торецька працюють  «Євроклуб YOU»,  Клуб “Подвиг”, Клуб «Майбутній воїн», Клуб «Патріот». Педагогами міста розроблені навчальні програми з позашкільної освіти  гуртка історико – патріотичного напряму  «Паросток», декоративно – прикладної творчості  «Дивосвіт», гуртка  «Прикладні мистецтва».

У віснику висвітлена діяльність сучасних дитячих громадських організацій, які діють в навчальних закладах міста. Це Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта», Всеукраїнське учнівське творче об’єднання КРОКС, Національна скаутська організація України – ПЛАСТ,  «Центр соціального дитячого проектування «Данко» тощо.

Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді відбувається і засобами проектної діяльності. Найбільш вагомими за останній рік були проекти «З Україною в серці» та «Твоя країна –   Україна». Цікавий досвід роботи було продемонстровано на міському конкурсі проектів ДНЗ. Заслуговують уваги проекти «Селище моє – маленька батьківщина» (ДНЗ №4), «Моє рідне місто» (ДНЗ №7), «Квітни традиціями, наш рідний Донбас» (ДНЗ №8), «Мистецтво України – вічна краса» (ДНЗ №9), «Моя Україна – прекрасна і незалежна» (ДНЗ №14).

Дієвим засобом національно – патріотичного вихованняє участь школярів у різноманітних Всеукраїнських акціях. За участь у акції «Діти – воїнам АТО» навчальні заклади та міський відділ освіти отримали Подяки командування 17 окремого мотопіхотного батальйону.

Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання Української держави.

На виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки були організовані заходи щодо підвищення статусу та виведення на принципово новий рівень викладання предмету «Захист Вітчизни», як визначної складової в системі допризивної військової підготовки молоді.

Відділом освіти було проаналізовано матеріально-технічне забезпечення предмету «Захист Вітчизни» в навчальних закладах міста, робота щодо формування необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту вітчизни й військово-патріотичного виховання у загально освітніх закладах.

З метою формування та пропаганди здорового способу життя, підвищення престижу військової служби,  було проведено міський етап Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді у 2016 році. Збірна команда міста у складі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 Торецької міської ради взяла  участь у обласному етапі спартакіади, де посіли  ІV (4) місце. У  грудні 2015р.  проводилась обласна Web-вітрина «Ми – майбутнє!» для учнів, учителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни».  Представники від шкіл міста отримали призові місця в  номінаціях  «Краща фізкультхвилинка в старшій школі» – 1 місце (Шелюх Т. М., учитель ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2); «Я – за здоровий спосіб життя!» серед учителів навчальних закладів – 3 місце

(Павлюченко М.В., учитель фізичної культури ЗОШ І – ІІІ ступенів № 17); «Я – патріот України» серед учителів навчальних закладів – 3 місце (Колбаса Т. М., учитель  ЗОШ І – ІІІ ступенів № 17).  Юні спортсмени міста – учасники V та VІ  обласного кубків  зі спортивного орієнтування 2016 року, де вибороли  4 призові місця;  48  обласного  зльоту-чемпіонату з пішохідного туризму (2 перших місця); обласних конкурсів зі спортивного орієнтування «Веснянка»(2 третіх місця) та «Сніжинка».    У серпні 2016 року Федерація спорту Донецької області  запросила 20-ро школярів та 5-х педагогів шкіл міста для участі  у сходженні на г.Говерлу, присвяченому  25-річниці незалежності України.

У місті організована робота 7 шкільних музеїв та 6 музейних кімнат. Переможці міського огляду конкурсу НВК «Школа-ліцей», ЗОШ №10, ЗОШ №17 та ЗОШ №20 взяли участь у обласному  етапі конкурсу шкільних музеїв.

Міський  відділ освіти  надає підтримку   розвитку молодіжного волонтерського руху,  забезпечує  участь школярів у заходах, що проводяться Всеукраїнським благодійним фондом «Від серця до серця». У 2015-2016 навчальному році учнями шкіл зібрано 5402 гривні для придбання медичного обладнання для реанімаційних відділень в обласні дитячі лікарні України.

Протягом навчального року велася робота щодо розвитку учнівського самоврядування. За підтримки відділу освіти на базі ЗОШ-інтернату  працювала школа лідерів, яку відвідували 15 учнів навчальних закладів міста. Ця робота дає певні результати. У 2015-2016 навчальному році Голова міської ради учнівського самоврядування  м. Торецька учениця 9 класу НВК «Школа-гімназія» Хайруліна Дар’я стала переможцем виборів на місце голови обласної Ради старшокласників, учасником, номінантом обласного зльоту лідерів дитячо-молодіжних організацій області з національно-патріотичного виховання, учасником обласного збору лідерів учнівського самоврядування «Україна – єдина країна», учасником зльоту студентів та учнівської молоді «Студентська веселка», взяла участь в обласному проекті «Сім вершин» для лідерів дитячих та молодіжних організацій Донецької області (має найвищий рейтинг участі за результатами чотирьох сесій), участь у двох виїзних практичних сесіях проекту «Сім вершин»: «Тайм-менеджмент», «Командостворення». Нагороджена поїздкою до міста Львів для участі в молодіжному обміні «Львів для молоді Донбасу», обрана учасником молодіжного проекту Open Youth Forum. У Міжнародний день захисту дітей у складі делегації Донецької області взяла участь у Всеукраїнському форумі «Діти змінюють світ», де зустрічалася з Президентом України  Порошенком П.О.

Одними із стратегічних завдань в  освіті міста на сучасному етапі є розвиток екологічної  освіти як складової національно-патріотичного  виховання учнів. Міський відділ освіти протягом року організовував, координував еколого-натуралістичну методичну та організаційно-масову діяльність закладів освіти міста. У 2015-2016 навчальному році учні міста стали активними учасниками та призерами міських та обласних змагань. Так ЗОШ № 20 отримали друге місце в обласній науково-практичній конференції «Ковиловий степ»,  2 дипломи  ІІІ ст. на Всеукраїнській науково-практичній  конференції «Перспективні напрямки сучасної освіти та науки», диплом ІІ ст. на відкритій обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Зі стародавності в ХХІ століття»,  НВК «Школа-ліцей» та НВК «Школа-гімназія» зайняли 2 місце в обласному етапі акції «Годівничка» в номінації: «Годівничка своїми руками», 10 призових місць учні міста отримали в обласному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Збережи першоцвіт». Активними учасниками акції були ЗОШ № 2, НВК «Школа-ліцей»,  ЗОШ № 10, ЗОШ № 17, ЗОШ № 20. Учні та учнівські колективи брали активну участь та стали призерами у інтернет-вікторинах «Знай, люби, бережи», “Квіти – символи України”. Робота ЗОШ № 2 відзначені грамотою НЕНЦ за практичну природоохоронно-пропагандистську роботу в рамках акції «Пелікан рожевий – прах року 2015».

Учні та педагоги міста – активні учасники обласних та Всеукраїнських заходів. Так колективи ЦДЮТ взяли участь у фестивалі мистецтв «Ковальські сурми» у м. Краматорськ та отримали подяку від Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, танцювальний колектив «Феєрія» ЗОШ №10 та солісти  зразкового вокального ансамблю  ЗОШ-інтернату «Пісенне сузір’я» взяли участь у обласному святі «Ми-майбутнє України!» на базі обласного дитячо-молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу  «Перлина Донеччини» у м. Святогорськ і одержали особисті подарунки  від  облдержадміністрації,  4 учнів і 3 педагоги навчальних закладів міста стали переможцями  обласного конкурсу читців  та риторського мистецтва,  1 переможець обласного конкурсу читців,  присвяченому  творчості Т.Г.Шевченка «В сім’ї вольній, новій…»,  11 навчальних закладів представили свій досвід роботи на обласній науково-практичній конференції «Реалії та перспективи національно-патріотичного виховання у вимірі сучасності», у збірці надруковано 4 статті.

Питання національно – патріотичного виховання розглядалося на серпневій освітянській конференції, педагогічній управлінській студії, методичній раді ММК. Узагальнено досвід роботи з цього питання ЗОШ – інтернату та ЗОШ №17.

З метою підвищення авторитету і соціального статусу педагогічних працівників, які забезпечують виховний процес у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, розкриття та пошуку психолого-педагогічних резервів виховного потенціалу у 2015-2016 навчальному році відділом освіти проведено огляд-конкурс на кращу виховну систему роботи. Кращими були визнані системи роботи ДНЗ №6 «Сонечко», НВК «Школа-гімназія», класного колективу ЗОШ №9 та ЗОШ №17. Вони представляли місто в області, де стали переможцями. 1 місце – ЗОШ №9, 2 місце – ЗОШ №17, 3 місце НВК «Школа-гімназія» та ДНЗ №6 «Сонечко».

З метою  сприяння  підвищенню компетентності, професійної майстерності, виявлення досвіду  кращих класних керівників та вихователів, популяризації здобутків класних керівників-новаторів у 2015-2016 навчальному році проведений міський конкурс на краще портфоліо класного керівника.У  конкурсі взяли участь 14 класних керівника із 13 навчальних закладів. Переможцями стали Мальцева Т.В., (ЗОШ №17),  Гармаш І.І. (ЗОШ №2), Баталова О.В. (СЗОШ №3).

Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї. Завданням навчальних закладів залишається залучення батьків учнів, вихованців до активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні позанавчальних виховних заходів. Батьки мають стати не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами за здобутками їх дітей, вони мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та своїм прикладом.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підтримку ініціативи батьківської громади, взаємодію у розробленні та виконанні рішень щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Особливу увагу слід приділити педагогізації батьків, ознайомленню їх із сучасними психолого-педагогічними знаннями.

Ефективність у формуванні патріотичної свідомості досягається не використанням поодиноких цінностей, а системою їх поєднання. У місті Торецьку існує така система.

В.М.Орешкін, начальник Торецького відділу освіти